Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

Què és el Centre Base?

imagencentro discapacitat.jpg

El Centre Base d'Atenció a Personas amb Discapacitat i Depenència és una unitat tècnica administrativa, depenent de la Direcció General de Serveis Socials, que duu a terme actuacions encaminades a la informació, orientació i reconeixement de la discapacitat, la qual dóna dret a la consecució dels serveis i als beneficis assistencials i econòmics que han establert o puguin establir les administracions i altres entitats, adreçades a les persones amb discapacitat física, psíquica (deficiència mental o malaltia mental) o sensorial.

L’atenció a la població es fa mitjançant una xarxa de centres (oficines), distribuïts atenent els criteris d’àmbit territorial i d’edat. Els centres els integra personal tècnic: professionals de la medicina, la psicologia, el treball social i altres disciplines, amb el recolzament de personal administratiu i un cap de servei en comissió tècnica, sota la direcció d’un tècnic amb la categoria de director.

Tots aquests centres actuen també com a oficines de registre, informació, orientació i recepció de la resta de serveis, subvencions, prestacions, etc., de la Direcció General.

Les funcions del Centre Base per a persones amb discapacitat i dependència es divideixen en cinc àrees d’actuació bàsiques:

a) Àrea de reconeixement de la discapacitat i de la dependència:

D'acord amb el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, s'ocupa de valorar i reconèixer el grau de discapacitat, la necessitat de concurs d'una tercera persona i les dificultats de mobilitat d'aquelles persones que pateixen patologies físiques, psíquiques i/o sensorials per les quals tinguin disminuïdes les possibilitats d'integració educativa, laboral o social, amb l'objectiu de garantir els seus drets de gaudir dels serveis, les prestacions, etc, que estableixen les administracions i altres institucions per a les persones amb discapacitat.

També  duu a terme l'exploració, la valoració i el reconeixement de la situació de dependència als infants de 0 a 6 anys, d'acord amb la Llei 39/2006, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

b) Servei de promoció de l’autonomia personal i suport a la vida independent per a persones amb discapacitat física i fisicopsíquica greu (SEPAP):

El seu objectiu és facilitar a la persona amb discapacitat física greu el desenvolupament d’un òptim nivell d’autonomia personal mitjançant un treball interdisciplinari en totes les àrees que afecten la normalització de les seves condicions de vida.

c) Àrea d'atenció  primerenca a infants de 0 a 6 anys.

El servei d'atenció  primerenca té la funció de detectar els infants que presenten qualsevol tipus de trastorn en el desenvolupament psicomotriu o que tinguin risc de patir-ne, donar-los tractament i, si n'és el cas, derivar-los al més aviat possible, per potenciar-ne al màxim les capacitats i el benestar.

d) Àrea d'integració  laboral:

Duu a terme l'avaluació i l'orientació sociolaboral i professional per integrar en el món laboral les persones amb discapacitat.

e) Àrea d'estudi, formació, conscienciació, divulgació de les necessitats, els recursos, les accions, etc., en relació amb el col·lectiu de les persones amb discapacitat.

Totes les unitats funcionals són, a més, oficines d'informació i de registre i recepció de documentació sobre els serveis i les prestacions que són competència de la Direcció General.