Torna

Portal de la Direcció General de Dependència

El Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revalorització de pensions de Classes Passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2018, exceptua de l'aplicació de l'increment general del 0,25% a l'import del subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport i estableix les quanties, per a l'any 2018, dels subsidis econòmics contemplats en el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que són idèntiques a les de l'any 2017.

Las cuantías per a 2018 són les següents:

Subsidi  Quantia annual  Quantia mensual
SGIM 2098,04 149,86
SATP 818,30 58,45
SMGT 762,00 63,50