Torna

Deute

Informació Contracte marc Tresoreria 2021

El 14 de juny de 2021 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar el Contracte marc de Tresoreria de 2021, en els termes següents:

Entitat licitadora Tipus d'entitat adjudicatària Import adjudicat línees de crèdit Administració CAIB Import comissió serveis bancaris adjudicat Import comissió custòdia adjudicat
CaixaBank Tresorera          300.000.000 €                         -   €              100.000,0€
Abanca Tresorera          100.000.000 €                         -   €           100.000,00 €
Santander Tresorera            50.000.000 €              31.250,00 €             50.000,00 €
Banca March Tresorera                         -   €             62.500,00 €           100.000,00 €
Colonya Col·laboradora, com a banca ètica      
BBVA Col·laboradora, com a banca ètica      
    450.000.000,00 €              93.750,00 €            350.000,00 €

Operacions d'endeutament a curt termini formalitzades en l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2021

Les condicions de les operacions de crèdit a curt termini adjudicades dins de l'àmbit del Contracte marc de Tresoreria 2021 són les següents:

Organisme Denominació Entitat bancària Import
nominal
Data firma Data venciment operació Fix /Vble Tipus  d'interès vigent Marge Comissió de no disposició
CAIB Compte corrent de crédit CaixaBank      300.000.000,00   20/07/2021 19/07/2022 Variable Euribor 3M 0,550% 0,0000%
CAIB Compte corrent de crédit Abanca      100.000.000,00   21/07/2021 20/07/2022 Variable Euribor 3M 0,550% 0,0000%
CAIB Compte corrent de crédit Banco Santander       50.000.000,00   20/07/2021 19/07/2022 Variable Euribor 3M 0,550% 0,0500%
Total Administració CAIB      450.000.000,00              

No està previst que es formalitzin operacions de crèdit a curt termini per ens del sector públic instrumental autonòmic en 2021.

Per obtenir més informació de la licitació del contracte, pot consultar aquesta pàgina.