Torna

Deute

Informació sobre la liquidació de les comissions bancàries del Contracte marc de Tresoreria 2021.

El 14 de juny de 2021 la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar les comissions del Contracte marc de Tresoreria de 2021, en els termes següents:

Tipus comissió Entitat adjudicatària 2021 2022 Total
Custòdia CaixaBank 75.000,00 25.000,00 100.000,00
Abanca 75.000,00 25.000,00 100.000,00
Santander 37.500,00 12.500,00 50.000,00
Banca March 75.000,00 25.000,00 100.000,00
Total comissió custòdia 262.500,00 87.500,00 350.000,00
Serveis bancaris Santander 10.416,67 20.833,33 31.250,00
Banca March 20.833,33 41.666,67 62.500,00
Total comissió serveis bancaris 31.250,00 62.500,00 93.750,00
 Total 293.750,00 150.000,00 443.750,00

Aquesta distribució és la que estableix la clàusula 40.2 del Plec de clàusules particulars que regeix la contractació:

Exercici Període a liquidar Comissions serveis bancaris Comissions custòdia
2021 1r període 1/3 import adjudicat 75% import adjudicat
2022 2n període 2/3 import adjudicat 25% import adjudicat

Períodes de liquidació d'aquestes comissions bancàries:

Períodes Data presentació factura 
Comissió serveis bancaris Comissió custòdia*
1r període De l'1 de juliol al 31 d'octubre de 2021, ambdós inclosos Entre l'1 i el 30 de novembre de 2021 Entre l'1 i el 15 de novembre de 2021
2n període De l'1 de novembre de 2021 al 30 de juny de 2022 Entre l'1 i el 31 de juliol de 2022 Entre l'1 i el 31 de juliol de 2022

*Per les comissions de custòdia, en cas que alguna entitat adjudicatària no pogués justificar en el primer període de liquidació la totalitat de l’import adjudicat en el pressupost de 2021 perquè la distribució efectiva dels saldos bancaris mensuals positius no ho permeti, es tramitarà la modificació pressupostària que correspongui per incorporar el romanent de 2021 al pressupost de 2022 per aquesta entitat, i així augmentar l’import màxim per al segon període de liquidació per aquesta entitat.

Justificació de les comissions bancàries:

Comissió serveis bancaris Comissió custòdia
No es justifiquen Model càlcul comissióFulla de Càlcul

Presentació de la factura electrònica:

Les factures s’han de presentar en format electrònic en la Plataforma FACE o en paper en funció del seu import d’acord amb la normativa vigent en matèria de factura electrònica i han de complir tots els requisits que aquesta normativa estableixi.

El codi DIR3-FACE que ha de constar en les factures electròniques a presentar davant l’Administració de la Comunitat Autònoma és el següent:

OFICINA COMPTABLE: GE 0000545

ÒRGAN GESTOR: GE 0000545

UNITAT TRAMITADORA: GE 0000545

Compte de pagament de les comissions:

La factura electrònica ha d’indicar el compte de pagament, que ha de ser titularitat de l’entitat creditora.

En cas que el compte de pagament no estigui donat d’alta en el sistema d’informació per a la gestió economicofinancera de la Comunitat Autònoma, l’entitat haurà de presentar una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades.

Model declaració veracitat dades bancàries

L'entitat pot consultar prèviament al Servei d'Endeutament si el compte està d'alta al sistema abans de presentar la factura, enviant un correu electrònic a deute@caib.es o telefonant al 971 17 71 06.

Tal com figura en les instruccions del model de declaració, la declaració s'ha de signar electrònicament i s'ha de presentar en el Registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat, indicant:

Codi DIR3 (identificació de l'òrgan destinatari): A04026911

Codi SIA (del procediment): 2100153