Torna

Currículums educació CAIB

Normativa currículum Educació Infantil

desc_acrobat.gif

Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

desc_acrobat.gif Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex del Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears.

  • Orientacions metodológiques
  • Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal
  • Àrea de coneixement de l'entorn
  • Àrea de llenguatges: comunicació i representació
  • Criteris d'avaluació

desc_acrobat.gif

Currículum religió catòlica

desc_acrobat.gif

Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació infantil a les Illes Balears.

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l’etapa d’educació infantil per als alumnes amb necessitats educatives especials.
BOIB núm. 52, de 2 de maig de 2017

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 2 - Proposta de permanència a l’educació infantil.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3 - Conformitat dels pares o tutors amb la permanència proposada.

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017

desc_acrobat.gif

Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 2 - Proposta de flexibilització del període d’escolarització.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3 - Informe de l’equip docent.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 4 - Conformitat dels pares o tutors amb les mesures proposades.

desc_acrobat.gif

Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre l’ensenyament de la llengua estrangera al segon cicle de l’educació infantil.

desc_word.gif

Annex I: Model de sol·licitud d’autorització d’anticipació de l’ensenyament de la llengua estrangera al segon cicle de l’educació infantil.

desc_acrobat.gif

Resolució de la directora general d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives mitjançant la qual s’estableixen els models dels documents oficials d’avaluació de les etapes d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat a les Illes Balears.
BOIB núm. 24, de 16 de febrer de 2009

desc_word.gif

Annex 1 - Expedient acadèmic de l'alumne.