Torna

Currículums educació CAIB

LOMCE: Resum estructura i càrrega horaria ESO

desc_acrobat.gif

1r, 2n i 3r d'ESO.

desc_acrobat.gif

4t d'ESO

LOMCE:Normativa currículum Educació Secundària Obligatòria

desc_acrobat.gif

VERSIÓ CONSOLIDADA: Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Arts escèniques i dansa

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Biologia i geologia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Ciències aplicades a l'activitat professional

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Cutura científica

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Cultura clàssica

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Economia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Educació física

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Educació plàstica, visual i audiovisual

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Filosofia

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Física i química

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Geografia i història

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Iniciació a l'activitat emprenadora i empresarial (específica 3r ESO)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Iniciació a l'activitat emprenadora i empresarial (troncal 4t ESO)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Llatí

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Llengua castellana i literatura

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Llengua catalana i literatura

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Matemàtiques

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Música

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Primera llengua estrangera

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Religió catòlica

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Segona llengua estrangera

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Tecnologia (específica 1r cicle ESO)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Tecnologia (troncal 4t ESO)

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Tecnologies de la informació i la comunicació

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Valors ètics

desc_acrobat.gif

VERSIÓ CONSOLIDADA: Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017.

desc_acrobat.gif

Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 2 - Proposta de flexibilització del període d’escolarització.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3 - Informe de l’equip docent.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 4 - Conformitat dels pares o tutors amb les mesures proposades.