Torna

Ajudes socials per COVID19

GARANTIA D’INGRESSOS


 • Ingrés Mínim Vital (Estatal)

Prestació econòmica transitòria d'ingrés mínim vital durant 2020. L'Institut Nacional de la Seguretat Social reconeixerà la prestació transitòria d'ingrés mínim vital als actuals beneficiaris de l'assignació econòmica per fill o menor a càrrec del sistema de la Seguretat Social (l'IMV és incompatible amb aquesta assignació).

Per a la resta de sol·licituds, es realitzaran en model normalitzat i es presentarn, preferentment, a la seu electrònica de la Seguretat Social a partir del dia 15 de juny de 2020.

 BOE-A-2020-5493(2).pdfBOE-A-2020-5493(2).pdf


 • Renda Mínima d'Inserció (Autonòmica)

Serà aplicable a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica com a conseqüència de l'emergència sanitària COVID-19 i de la declaració de l'estat d'alarma.

L' acreditació de la situació de vulnerabilitat econòmica s'ha de fer per mitjà d'un informe de l'òrgan competent en matèria de serveis socials.

PDF Decret 117/2001, de 28 de setembre

PDF Decret llei 4/2020, de 20 de març


 • Renda Social Garantida Covid-19 (Autonòmica)

Les sol·licituds d'inici del procediment descrit a l'article 12 de la Llei 5/2016, de 13 d'abril, de la renda social garantida, podran ser presentades, en representació dels interessats, pels treballadors socials dels serveis socials municipals i els treballadors socials de les entitats inscrites al cens d’organitzacions del tercer sector de les Illes Balears.

A més, s'han atorgat subvencions directes a sis entitats del tercer sector perquè puguin abonar una quantia econòmica igual a la renda social a les persones que no poden tenir un compte corrent. Les entitats amb què s’ha arribat a un acord són: Creu Roja, Metges del Món, Casal Petit, i Càritas de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa.

Al següent enllaç trobareu tota la informació i documentació necessària per a la tramitació de la Renda Social Garantida en el marc de les mesures extraordinàries aprovades al Consell de Govern extraordinari de dia 1 d'abril de 2020:

Informació i formularis

Els models de sol·licitud i informe estan en format autoemplenable i en la mesura que sigui possible, aquests document s'han de registrar de forma telemàtica.


 • Prestació Social covid-19 (Autonòmica)

És una prestació dirigida a famílies sense cap tipus d’ingressos, residents al municipi de l’ajuntament que proposa la prestació i que no disposen ni poden disposar de compte bancari, per la qual cosa no poden accedir a la RESOGA Covid 19.

L’ajut està finançat per la Conselleria d’Afers Socials i Esports i la concedeix l’entitat Càritas Diocesana de Mallorca a unitats familiars proposades pels Serveis Socials Comunitaris Bàsics o les entitats del Tercer Sector Social de les Illes Balears abans de dia 15 d’abril.

La prestació es concedeix en concepte d’ajut corresponent als mesos d’abril i maig.

FAQ Ajuntaments tramitació prestació social COVID 19 (1).pdfFAQ Ajuntaments tramitació prestació social COVID 19 (1).pdf

PDF Decret llei 4/2020, de 20 de març

PDF Decret llei 6/2020, d’1 d’abril


(Estatals)

 • Subsidi excepcional per atur per finalització de contracte temporal (SEPE)                          Pàgina Web+ Info. Aquí
Pàgina Web Més informació
 • Subsidi extraordinari per a empleades de la llar afectades pel cessament o reducció d'activitat (SEPE)
 • Augment d'ofici de les prestacions de les persones afectades per ERTE que correspongui per tenir fills o filles a càrrec (SEPE). Pàgina Web+Info. Aquí 

(ERTES. mesures aplicables fins 30 de juny)

 • Compatibilitat del subsidi per cura de menor i la prestació per desocupació i cessament d'activitat (Seguretat Social).Pàgina Web+Info. Aquí
 • Prestació per atur específica per a treballadors i treballadores fixos /es discontinus/es.(SEPE)Pàgina Web+Info. Aquí

(mesures extraordinàries aplicables fins 31 de desembre de 2020)

 • Accés extraordinari a la prestació per atur dels/les artistes en espectcles públics. (SEPE).+ Pàgina WebInfo. Aquí

- Prestacions i subsidis (SOIB): Durant el temps que duri l’estat d’alarma, presentar sol·licituds d’alta o de represa de les prestacions o subsidis d’atur fora dels terminis establerts legalment no implicarà que res redueixi el dret a rebre-la. Pàgina Web Més informació


- Passes per a la consulta de l’estat de la prestació per atur  a la seu electrónica del SEPEPàgina Web Més informació

- Si ja és perceptor de prestacions o subsidis per atur:

  *No s'ha de sol·licitar la pròrroga del subsidi, el pagament es mantindrà transcorreguts els sis mesos.
  *No s'interromprà el pagament dels subsidis per desocupació per la falta de presentació de la Declaració Anual de Rendes (DONAR) en el cas de persones beneficiàries del subsidi per a treballadors majors de 52 anys.                            Pàgina Web Més informació

 • Ajudes i prestacions EMPRESA.

 Pàgina Web Preguntes Freqüents Empresa

 • Ajudes i prestacions AUTÒNOMS:                                                                                                                                                    - Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a autònoms. (Mútua col·laboradora a la Seguretat Social; Institut Social de la Marina o SEPE) Pàgina WebMés informació     

             - Línia d'avals per a autònoms. (Entitat financera). Pàgina Web+Info. Aquí                                                                                            Pàgina Web Preguntes Freqüents - Autònoms

PDF Guia autònoms