Torna

Ajudes socials per COVID19

ATENCIÓ AL DOMICILI

Serveis de proximitat de caràcter domiciliari. Per assegurar la cura i alimentació de persones majors, amb discapacitat o en situació de dependència, compensant així el tancament de menjadors, centres de dia, centres ocupacionals.

Demana informació telefònica als Serveis Socials del teu municipi.

  • Menjar a domicili.
  • Servei de repartiment de compres d' alimentació i farmàcia.
  • Lliurament d'aliments.
  • Servei de teleassistència.
PDF Reial decret llei 8/2020, de 17 de març

- Per a l'accés a les prestacions de dependència (per a les persones valorades com a dependents) serà suficient, el pla individual d'atenció emès pel treballador social.

- Els beneficiaris de les prestacions de dependència, pendents de concretar la participació econòmica, queden exempts de participar econòmicament en el seu cost.

PDF Decret llei 4/2020, de 20 de març

Prestació econòmica extraordinària destinada a compensar les despeses econòmiques derivades d'atencions en l'entorn familiar i el suport a cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a les quals s'ha suspès el servei de centre de dia. (Art.10)

Aquestes prestacions extraordinàries tenen una vigència temporal inicial de quatre mesos a aplicar a partir de dia 1 de maig de 2020.

PDFDecret llei 8/2020, de 13 de maig de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19


Reactivació dels serveis socials d'atenció a persones grans, a persones en situació de dependència, amb discapacitat, diagnòstic de salut mental i atenció primerenca durant el període d'alarma ocasionada per la COVID-19, de forma progressiva. (Art.50 Reactivació de serveis i prestacions en matèria de serveis socials)

2. e) En els casos ens què es realitzi l'activitat a les instal·lacions dels serveis, s'han de prioritzar aquells casos amb més necessitat,major grau de dependència i necessitat de conciliació de la vida laboral dels seus cuidadors.

Decret 3_2020, de 7 de juny.pdfDecret 3_2020, de 7 de juny.pdf (veure de l'art. 50 a l'art 53).