Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Informació referent a quins tràmits/serveis cal fer en el SOIB i per a quins altres no importa acudir a les oficines del SOIB

Informació sobre tràmits i serveis del SOIB

Tots els tràmits i les cites s'han gestionar de manera telefònica o telemàtica. Si els usuaris demanen cita, els telefonaran des del SOIB per fer-la.

La cita es pot demanar a través de l’aplicació de cita prèvia del Govern, al web del SOIB o al 971225791 (012).

Per inscriure’s al SOIB, es pot fer a través dels tràmits en línia del web soib.es

Si una persona demana cita prèvia per inscriure-se per primera vegada al SOIB, el SOIB la telefonarà per demanar-la dades. Aquesta telefonada la rebran també totes aquelles persones que demanen una prestació al SEPE sense haver-se inscrit al SOIB  (la inscripció com a demandant d'ocupació és un requisit legal per al reconeixement de prestacions i subsidis.).

Les dades són:

 • DNI

 • Domicili

 • Telèfon mòbil

 • Correu electrònic

 • Data de naixement

 • Pais de naixement

 • Nacionalitat

 • Ocupació

 • Tipus d'autorització administrativa (en cas de persones estrangeres)

 • Data de renovació de l'autorització (en cas de persones estrangeres)

 • Nivell formatiu

 • Altres dades professionals

 

Després de la inscripció, la persona demandant rebrà per correu electrònic o postal  des de la seva oficina la targeta DARDE amb les dates de les properes renovacions.

Quan NO es tracta de primera inscripció, la demanda es dona d'alta amb les dades que ja tenim de la persona, actualitzant el telèfon mòbil i correu electrònic i altres dades que aporti la persona en el cas de la cita prèvia SOIB. En el cas del llistat que el SEPE ens passa d'ofici, es dona d'alta la demanda sense demanar més dades adicionals.

Les persones afectades per un ERTO no han de fer cap tràmit, ho fan les empreses. En cas que alguna demani cita per inscriure-se i insisteixi en fer-ho, també es fa i se li envia la targeta DARDE, sense que la targeta faci cap menció a l'ERTO perquè encara no s'ha tramitat com a tal.

La demanda es renovarà de manera automàtica fins al 30 de setembre: no és necessari anar a l’oficina. Les renovacions es faran en bloc des de Madrid i comunicarà a les persones demandants, properament, la seva nova data de renovació.

El SEPE farà properament la renovació automàtica de totes les demandes pendents de segell durant la segona quinzena del mes de març. Després, s’aniran fent renovacions automàtiques de manera setmanal. El SEPE enviarà a les persones demandants un SMS/correu electrònic amb el text “renovació automàtica” com a assumpte i la data de la propera renovació com a text o cos del missatge.

Per contactar amb la seva oficina:

 • Oficina Mateu Enric Lladó: 971 177888

 • Oficina Miquel Marquès: 971 176629

 • Oficina Jordi Villalonga: 971 787344

 • Oficina Manacor: 971 787338

 • Oficina Felanitx: 971 177897

 • Oficina Inca: 971 787333

 • Oficina Port d’Alcúdia: 971787349

 • Oficina Magalluf: 971177377

 • Oficina Maó: 971 787340

 • Oficina Ciutadella: 971 177636

 • Oficina Eivissa: 971 177015

 • Oficina Sant Antoni: 971 177016

 • Oficina Formentera: 971 176044

El SOIB ha publicat una resolució on es donen les instruccions per a la desescalada de les accions formatives.

La resolució determina què han de fer els centres per reiniciar les accions formatives (disposar de gel hidroalcohòlic a les portes, per exemple).  Per facilitar la impartició dels cursos, es poden fer servir espais que no estiguin acreditats i sol·licitar la modalitat presencial mitjançant “aula virtual”.

També s’aixeca la suspensió de la impartició del mòdul de pràctiques professionals no laborals exigides en cada certificat de professionalitat Els alumnes de formació dual afectats per un ERTO o que com a conseqüència de la crisi sanitària hagin suspès o rescindit el contracte podran seguir assistint a l’acció formativa.

Pel que fa a la formació dirigida prioritàriament a persones ocupades, es considera que si estan incloses en un ERTO computaran com a persones treballadores ocupades a l’efecte de la liquidació de la subvenció.

L’alumnat manté el seu dret a beca.

Es pot consultar la resolució completa aquí.

Les entitats beneficiàries podran demanar modificar la metodologia de la impartició, així com sol·licitar noves accions formatives durant el període de l’estat d’alarma, sempre que aquestes disposin de mitjans tècnics i didàctics suficients per impartir les accions formatives.

Les persones que formen part d’algun programa de foment de l’ocupació del SOIB (Visibles, Joves Qualificats, SOIB Dona…) formen part, a efectes pràctics, de l’empresa o entitat que les ha contractat i han de regir-se per les mesures que s’hi prenen.

 

Informació sobre el SEPE

El SEPE no dona atenció al públic presencial aquests dies, no s’ha d’anar a les seves oficines. Han habilitat canals telefònics i telemàtics. 971998798 / 901 119 999

Altres línies telefòniques d’atenció: 900 81 24 00 (per a la ciutadania) / 900 81 24 01 (per a empreses)

Ja no es pot demanar cita prèvia. Només atenen sol·licituds que els arriben a través de Ratel i a través d’aquest formulari (NO APTE per a persones afectades per ERTO):

No obstant això, també s’han flexibilitzat els terminis per sol·licitar una prestació: no es retallen drets per presentar sol·licituds fora de termini.

Durant el temps que duri l’estat d’alarma, presentar sol·licituds d’alta o de represa de les prestacions o subsidis d’atur fora dels terminis establerts legalment no implicarà que es redueixi el dret a rebre-la.

A més, el SEPE pot prorrogar automàticament el dret a rebre un subsidi d’atur per evitar que el fet de no presentar la sol·licitud suposi perdre l’ajut. En el cas del subsidi per a majors de 52 anys, no s’interromprà el pagament del subsidi ni la cotització a la Seguretat Social encara que es presenti la declaració anual de rendes fora de termini.

En el cas de fixos discontinus a qui se’ls interromp l’activitat després d’haver-la començada, el SEPE els torna dret a la seva prestació per atur durant un màxim de 90 dies.

El SEPE demana que les persones treballadores evitin contactar amb ells per saber quin és l'estat de la seva prestació: la tramitació es farà automàticament per a casos d'ERTO.

Si una persona és acomiadada (l'empresa no fa un ERTO, sinó que tanca): ha de fer la sol·licitud de prestació.


Com?

A través d'una d'aquestes vies:

 • Telemàticament a la seu electrònica si la persona treballadora té DNI electrònic, certificat digital o cl@ve

 • Telefònicament 

 • A través del formulari de pre-sol·licitud