Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Conjunt de mesures sobre els suminsitres

1. Suspensió de factures d'electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

2. Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per autònoms i empreses

3. Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural per autònoms i empreses

4. Modificació de la data d'efectes d'efectes de les especificacions de les gasolines per a la temporada d'estiu de 2020

Suspensió de factures d'electricitat, gas natural i productes derivats del petroli

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, es podrà sol·licitar la suspensió del pagament de les factures que corresponguin a períodes de facturació que continguin dies integrats en l'estat d'alarma, incloent tots els seus conceptes de facturació, dels subministraments de:

 • Energia elèctrica

 • Gas natural

 • Gasos manufacturats

 • Gasos liquats del petroli per canalització


En la sol·licitud ha d'aparèixer clarament identificats:

 • El titular punt de subministrament

 • Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS)Comercialitzadores de gas naturals eximides d'abonar el terme de conducció del peatge de transport i distribució de les factures ajornades a l'empresa distribuïdora o transportista.

Hauran de comunicar a les distribuïdores o transportistes la informació relativa als titulars de punts de subministrament, i els CUPS associats, que han sol·licitat la suspensió del pagament.


Comercialitzadores d'electricitat i gas natural i distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització, eximides de:

 • La liquidació de l'IVA

 • De l'Impost Especial d'Electricitat

 • En el seu cas, de l'Impost Especial d'Hidrocarburs


De les factures suspeses per aquesta mesura, fins que el consumidor les hagi abonat de manera completa, o hagin transcorregut 6 mesos des de la finalització de l'estat d'alarma.

Els autònoms i empreses que s'acullin a la suspensió de la facturació recollida en aquest article no podran canviar de comercialitzadora d'electricitat o gas natural, segons el cas, mentre no s'hagi completat aquesta regularització.

Les comercialitzadores d'electricitat i gas natural i distribuïdores de gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització,i, les distribuïdores d'electricitat i les distribuïdores i transportistes de gas natural, els ingressos del qual es vegin reduïts per aquesta mesura, podran sol·licitar els avals de l'article 29 RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgent extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 o qualsevol altra línia d'avals creada de manera específica a aquest efecte.


Beneficiaris

 • Autònoms

 • Petites i mitjanes empreses

Més informació a Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per autònoms i empreses

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les empreses i autònoms es podrà acollir a les següents mesures:

1. Es podrà suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les seves pròrrogues, per contractar una altra oferta alternativa que s’ha adeqüin a les seves noves necessitats de consum.

 

2. Aquests canvis es faran sense penalització.

 

3. Els distribuïdors atendran les sol·licituds, amb independència de les modificacions voluntàries del consumidor en els darrers 12 mesos.

 

4. Quan les sol·licituds no puguin atendre’s per mitjans remots, les actuacions de camp necessàries, estaran subjectes al plans de contingència adoptats i comunicats per les empreses distribuïdores.

 

5. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió del seu contracte podrà sol·licitar la seva reactivació. I el que hagin demanat la modificació del contracte, podrà sol·licitar una nova modificació de contracte.

 

6. Les reactivacions i modificacions del contractes es realitzaran en el terminis màxim de cinc dies natural sense cost pel consumidor, excepte:

1.      Pagament d’extensió per increments de potència.

2.      Pagaments per supervisió d’instal·lacions cedides.

3.      Si es necessari el canvi del equips de mesura.

 

7. Amb la finalitat de compensar en el Sistema Elèctric la reducció d'ingressos conseqüència d’aquestes mesures , es dotarà un crèdit en la secció pressupostària del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per l'import equivalent a la reducció d'ingressos per al Sistema Elèctric atribuïble a aquestes mesures en l'exercici anterior.

 

NOMÉS PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS

Dret a percepció del bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació a conseqüència del COVID-19.


El Bo Social és un important descompte en la factura de la llum. Està regulat pel Govern i pretén protegir a les llars considerades vulnerables per les seves condicions socioeconòmiques.

S'amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social d'electricitat, al qual podran acollir-se, de manera excepcional i temporal, les persones físiques, en el seu habitatge habitual, amb dret a contractar el Preu Voluntari per al Petit Consumidor, que tinguin una renda igual o inferior a determinats llindars referenciats al IPREM, i que acreditin davant la comercialitzadora de referència, haver cessat en la seva activitat professional com a professionals autònoms o haver vist la seva facturació reduïda en un 75 per cent en mitjana respecte al semestre anterior.

Amb motiu del brot de COVID-19 podran acollir-se al Bo Social elèctric els treballadors autònoms que s'hagin vist obligats a cessar la seva activitat o que hagin reduït la seva facturació en un 75%.


Seran considerats clients vulnerables si la seva renda anual és igual o inferior a:

 • 2,5 vegades IPREM (18.798,9€) si no forma part d'una unitat familiar.

 • 3 vegades IPREM (22.558,7€ ) si hi ha un menor en la unitat familiar.

 • 3,5 vegades IPREM (26.318,7€) si hi ha dos menors en la unitat familiar.


Si compleixen aquests requisits, i acrediten trobar-se en situació de cessament d'activitat o reducció de la seva facturació segons estableix l'article 28 del RDL 11/2020 de 31 de març, seran considerats clients vulnerables fins que no reprenguin la seva activitat laboral i durant un període màxim de 6 mesos a comptar des que obtinguin el descompte en factura.  

DOCUMENTACIÓ


1. Formulari Bono Social

2. Fotocòpia del NIF o NIE

3. Llibre de família o certificació de la fulla individual del Registre Civil que acrediti l'estat civil del sol·licitant

4. certificat d'empadronament

5. Títol de família nombrosa, en el seu cas

6. Certificat que acrediti Circumstàncies Especials, si escau:

 • Discapacitat igual o major al 33%

 • Víctima de violència de gènere

 • Víctima de terrorisme

 • Dependència reconeguda graus II i III

Més informació a Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Flexibilització dels contractes de subministrament de gas natural per autònoms i empreses

1. Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, les empreses i autònoms es podrà acollir a les següents mesures:

 • La modificació del cabal diari contractat.

 • La inclusió en un graó de peatge corresponent a un consum anual inferior.

 • La suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per a ell.

2. El comercialitzador podrà sol·licitar, al distribuïdor o transportista, alguna de les següents mesures:

 • El canvi de graó de peatges del terme de conducció del peatge de transport i distribució

 • La reducció de cabal contractat en productes de capacitat de sortida de durada estàndard o de durada indefinida, en aquest últim cas sense que aquesta modificació es comptabilitzi a l’efecte del termini mínim per a la sol·licitud d’una nova modificació.

 • L’anul·lació dels productes de capacitat de sortida contractats i la suspensió temporal de contractes d’accés de durada indefinida, sense cap restricció.

3. Tots els estalvis derivats dels menors pagament de peatges conseqüència de l’aplicació de les mesures anterior hauran de ser repercutits íntegrament pel comercialitzador al titular del punt de subministrament.

 

4. Aquests canvis es faran sense repercussió de cost algun sobre el comercialitzador o el consumidor.

5. Quan les sol·licituds no puguin atendre’s per mitjans remots, les actuacions de camp necessàries, estaran subjectes al plans de contingència adoptats i comunicats per les empreses distribuïdores.

6. Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, el titular del punt de subministrament que hagi sol·licitat la modificació podrà sol·licitar l'increment de cabal o canvi de graó de peatge sense cap limitació temporal o cap cost.

 

7. En el cas de suspensió temporal les reactivacions  dels contractes es realitzaran en el terminis màxim de cinc dies natural sense cost , excepte:

 • Que sigui necessari realitzar una posada en servei

 • Posada en seguretat de la instal·lació

8. Amb la finalitat de compensar en el Sistema Gasista la reducció d'ingressos conseqüència d’aquestes mesures , es dotarà un crèdit en la secció pressupostària del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per l'import equivalent a la reducció d'ingressos per al Sistema Gasista atribuïble a aquestes mesures en l'exercici anterior.

Més informació a Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic

Modificació de la data d'efectes d'efectes de les especificacions de les gasolines per a la temporada d'estiu de 2020

S'obre un període excepcional, comprès entre l'1 de maig i el 30 de juny de 2020 durant el qual es permetrà la comercialització de gasolines la pressió de vapor de les quals i destil·lat presentin uns límits compresos entre el límit mínim d'estiu i el límit màxim d'hivern.

Podrà modificar-se la data de finalització del període per resolució del titular de la Secretaria d'Estat d'Energia, en funció de l'evolució de la demanda de gasolines, i la durada de l'estat d'alarma.