Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Subsidi per a treballadors/es de la llar i eventuals

S’ha creat un subsidi per a persones que finalitzen un contracte temporal (de, com a mínim, dos mesos de durada) i no tenen temps suficient cotitzat per accedir a una prestació. Serà del 80% de l’IPREM (430 euros) i afecta també a contractes d’interinitat, formatius i de relleu.

El poden demanar les persones que ingressin menys del 75% del salari mínim, és incompatible amb qualsevol altra ajuda (renda mínima, ajuts autonòmics...). Té una durada d’un mes, tot i que podria prorrogar-se.

El subsidi extraordinari per manca d’activitat i el subsidi d’atur excepcional per finalització del contracte temporal s’aplica amb caràcter retroactiu fins al 14 de març. És a dir, aplica als contractes temporals finalitzats a partir del 14 de març.

El SEPE té un mes per definir com s’han de tramitar aquestes sol·licituds.

Les treballadores de la llar que abans del 14 de març estassin d’alta en el Sistema Especial de Treballadors de la Llar i que s’hagin quedat sense feina o vegin reduïda la seva activitat podran cobrar un subsidi especial.

L’ajuda serà del 70% de la base cotitzable del que ha deixat de cobrar-se i no pot ser superior al salari mínim (950 euros). És incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït recuperable.