Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS                                                                                                                                       

La gestió d’aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

 

Beneficiaris

 1. Autònoms, socis de cooperatives o no, que les seves activitats es vegin suspeses en virtut del Reial Decret 463/2020, 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma.

 2. Autònoms, socis de cooperatives o no, que vegin reduïda la serva facturació, amb o sense suspensió de l’activitat, en un 75%.

  


Tipus de treballador autònom

 • Administrador o Conseller d'una Societat Mercantil

 • Soci que presti altres serveis a una Societat Mercantil

 • Comuner o soci d'altres Societats No Mercantils

 • Soci treballador d'una Cooperativa de treball associat

 • Treballador Autònom que exerceixi la seva activitat professional conjuntament amb altres

 • Treballador Autònom Econòmicament Dependent (TRADE)

 • Autònom no engendrable en cap dels anteriors col·lectius

Requisits

 1. Estar d’alta en el RETA o com treballador per compte pròpia del Règim Especial de la Mar el 14 de març de 2020.

 2. Acreditar la referida reducció de la facturació, quan sigui el motiu de la suspensió de l’activitat.

 3. Estar al corrent en les seves cotitzacions, sent d’aplicació els mecanismes d’invitació al pagament  del deute en un plaç de 30 dies naturals.

En el supòsit de suspensió de l'activitat, la cotització corresponent als dies d'activitat el mes de març de 2020 no coberts per la prestació regulada en aquest article, que no fos abonada dins del termini reglamentari d'ingrés, no serà objecte del recàrrec previst en l'article 30 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Els treballadors autònoms que no hagin optat per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, hauran d'exercir l'opció i formalitzar el corresponent document d'adhesió en el termini de tres mesos des de la finalització de l'estat d'alarma.

Si el treballador no formalitza l'adhesió a cap mútua, s'entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats a la província del domicili de l'interessat. L'Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a aquesta mútua les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessaris.

La Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social notificarà al treballador l'adhesió amb indicació expressa de la data d'efectes i la cobertura per les contingència protegides.

Termini per a sol·licitar la prestació

Podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent al qual es va produir la finalització de l'estat d'alarma.

Documentació

L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.

Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció almenys del 75% exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

1. Documentació que cal aportar2. Documents que hauran d'estar a la disposició de l'òrgan gestor de la prestació:

 • Llibre de família o document equivalent en cas d'estrangers, si existeixen fills al seu càrrec.
  Certificat de TGSS d'estar al corrent de pagament.

 • Si existeix ajornament de quotes pendents de pagament a la TGSS: resolució de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'ajornament de les quotes pendents de pagament, i justificants mensuals del pagament i compliment dels terminis establerts en aquesta.

 • Si existeixen cotitzacions a l'estranger: documentació acreditativa de les cotitzacions realitzades a l'Estranger.
  Resolució Administrativa o Judicial de reconeixement de la prestació o ajuda corresponent, si tingués alguna concedida.

 • Documentació especifica quan s'al·legui reducció de la facturació mensual: Llibre de registre de factures emeses i rebudes; llibre diari d'ingressos i despeses; lliuro registre de vendes i ingressos; llibre de compres i despeses, o qualsevol altre mitjà de prova admès en Dret per a acreditar aquesta reducció en la facturació.

Durada

La duració de la prestació serà d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins al darrer dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma.

 

Quanties

La prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el RETA, subjecta als límits de l'article 339.2 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Alta i cotització

Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d'activitat, el treballador autònom que suspengui l'activitat no estarà obligat a tramitar la baixa. Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació en un 75% en relació amb l'efectuada en el semestre anterior, haurà de romandre, en tot cas, d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social.

Durant el període de percepció d'aquesta prestació no existirà obligació de cotitzar.
Respecte de les quotes ja ingressades i que es puguin ingressar, inclosos, en el seu cas, únicament els recàrrecs, interessos de demora i costes que s'haguessin satisfet o es puguin realitzar, i se superposin amb algun dels dies del període durant el qual es tenen dret a la prestació de caràcter excepcional, seran retornades a petició dels interessats.
La seva sol·licitud haurà de formular-se juntament amb la sol·licitud de la prestació excepcional, havent d'acompanyar-se a aquest efecte els documents acreditatius del seu pagament i sense que pugui ja sol·licitar-se una vegada expirat el termini. Si el que tingués dret a la devolució fos deutor de la Seguretat Social per quotes corresponents a toros períodes o per altres recursos del sistema, el crèdit per la devolució serà aplicat al pagament dels deutes pendents amb aquella en la forma que legalment procedeixi.

Transcorregut els efectes temporals d'aquestes mesures, tornaria a ser aplicable els beneficis en la cotització que en el seu cas es vinguessin gaudint amb anterioritat a la concessió de la prestació.


Beneficis de la seva concessió

La concessió d'aquesta prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

El temps durant el qual es percebi la prestació extraordinària per cessament d'activitat s'entendrà com cotitzat tant per contingències comunes com contingències professionals, així com per cessament d'activitat per als qui ho fessin al temps de sol·licitar la prestació.Incompatibilitats

Aquesta prestació serà compatible amb qualsevol altra prestació de seguretat social que el beneficiari vingués percebent i fos compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava. Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la prestació per cessament d'activitat serà incompatible amb la percepció de l'ajudes per paralització de la flota.

En cas de pluriactivitat (una persona autònoma que, alhora, està d'alta al règim general), pots demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat si se suspèn la teva activitat com a autònom/a o la teva facturació es redueix un 75% com a conseqüència de l’estat d’alarma, independentment de si l’empresa on treballes per compte d’altri (com a empleat o empleada) t’inclou a un ERTO, t’acomiada o hi continues treballant al 100%.

No obstant això, en cas que t'acomiadin o et facin un ERTO, per cobrar la prestació per atur t'hauràs de donar de baixa del RETA (és a dir: la prestació per cessament d'activitat i la prestació d'atur no són compatibles).

Concurrència amb els expedients de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa vinculada al COVID-19

Quan concorri la tramitació de la prestació extraordinària per cessament d'activitat dels treballadors autònoms amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada vinculada al COVID-19, el treballador autònom en el moment de presentar la sol·licitud haurà d'adjuntar còpia de l'inici de les actuacions dirigides a la seva tramitació.Procediment per accedir a l’ajuda

La gestió d’aquesta prestació correspon a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

 

On puc acudir

A la seva mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

 

 

 

Normativa d’aplicació

Reial Decret 463/2020, 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgent extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Criteri 5/2020 sobre l'aplicació de l'article disset del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.Preguntes freqüents

1. Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol treballador per compte propi inscrit en el règim corresponent que es vegi afectat pel tancament de negocis a causa de la declaració de l'estat d'alarma o la facturació de la qual aquest mes caigui un 75% respecte a la mitjana mensual del semestre anterior.


2. Hi ha algun període mínim de cotització per a sol·licitar-la?

No, per a sol·licitar aquesta prestació, no és necessari complir el període mínim de cotització exigit per a altres prestacions, només és necessari estar d'alta en algun dels règims i trobar-se al corrent de pagament de les cotitzacions socials.3. Es pot accedir fins i tot tenint algun deute amb la Seguretat Social?

Sí, la Seguretat Social permetrà als qui no estigui al dia amb els pagaments en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació, que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a la prestació.4. També poden demanar-ho els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?

Sí, els autònoms que tinguin treballadors al seu càrrec i hagin hagut de tancar per la declaració de l'estat d'alarma o hagin vist caure la seva facturació un 75% poden presentar un ERTE per als seus treballadors i sol·licitar la prestació extraordinària.

 

5. Aquesta prestació suposa que qui no ingressi no paga cotitzacions?

La prestació consisteix en el fet que qui causi dret a ella no sols la cobrarà, sinó que a més no pagarà les cotitzacions i se li tindrà per cotitzat.

 

6. Si cessen l'activitat, han de renunciar a les bonificacions de les quals gaudeixin, condicionades al manteniment de l'activitat, com la tarifa plana?

No, en aquest sentit, el decret indica que el temps que es percebi aquesta prestació extraordinària computarà com efectivament cotitzat, per la qual cosa podran sol·licitar-la els autònoms que estiguin rebent aquestes ajudes i no perdran les bonificacions condicionades al manteniment de l'activitat.7. Què ocorre amb els autònoms que estan obligats a continuar prestant servei, com els taxistes? 

Podran acollir-se, en el seu cas, a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació d'almenys un 75%. Si acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, no hi hauria cap problema a compatibilitzar la prestació i l'activitat.8. Com es reconeixerà la pèrdua de facturació d'un autònom que tributa per mòduls?

Estem pendents de fer un protocol amb l'Agència Tributària. El més efectiu per a acreditar aquesta reducció del 75% de l'activitat -que donaria dret a demanar la prestació- podria ser computar la totalitat de les operacions, existeixi o no obligació d'expedir factures.9. Quant suposa aquesta prestació?

Serà equivalent al 70% de la base reguladora. Això significa que, quan s'hagi cotitzat per cessament d'activitat durant almenys 12 mesos, l'import és el 70% de la base reguladora, però per a qui hagi cotitzat menys temps, tindrà dret al 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al qual pertanyi el treballador.
10. Durant quant temps es percebrà?

Un mes, amb possibilitat d'ampliació fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior al mes.11. Des de quan es pot sol·licitar la prestació?

En el cas dels autònoms el negoci dels quals s'ha vist obligat a tancar per la declaració de l'estat d'alarma des de l'entrada en vigor del decret, és a dir, des del 18 de març. En el cas dels quals han de presentar documentació acreditativa de la caiguda de facturació mensual, des del moment en què puguin presentar aquesta documentació.12. Poden optar els autònoms societaris?

Poden sol·licitar la pensió extraordinària tots els treballadors i treballadores en alta en el Règim Especial de Treball Autònom que compleixin els requisits, inclosos els autònoms societaris.13. Com es demana la prestació?

Les entitats que gestionen la prestació han habilitat formularis en les seves pàgines web per a descarregar la sol·licitud i adjuntar la documentació pertinent per a realitzar la gestió de manera totalment telemàtica.

Enllaç de la guia


14. Ha de ser el propi autònom qui el sol·liciti?

No fa falta que sigui el propi autònom, podrà actuar per ell qui tingui atribuïda la seva representació. S'aplicarien les normes de representació a través de la seu electrònica15. Com justifico que els meus ingressos han minvat un 75%?

Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

Haurà d'aportar la informació comptable que ho justifiqui: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.
Si no està obligat a portar aquesta documentació de comptabilitat, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.16. Per a justificar la caiguda d'ingressos es poden prendre mesos mòbils (per ex.,del 15 de març al 15 d'abril) o han de ser naturals?

Es tenen en compte mesos naturals, és a dir, comptaria el mes de març, respecte del semestre natural anterior. Quan el treballador autònom no porti d'alta els sis mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.17. Haig de pagar la cotització de març?

S'haurà de pagar la cotització corresponent als dies previs a la declaració d'estat d'alarma. No obstant això, si es pagués tot el mes per no haver-li estat concedida la prestació abans del gir de les quotes, la TGSS retornarà la part corresponent al període que estigués percebent la prestació de cessament d'activitat, aquesta devolució es farà d'ofici, però res impedeix a l'interessat la seva reclamació a través del sistema XARXA.18. Quin termini tinc per a sol·licitar la devolució de quotes en cas de prestació extraordinària?

El termini per a sol·licitar la prestació és d'un mes, és a dir, fins al 14 d'abril. L'anunciada pròrroga de l'estat d'alarma (que demà votarà el Congrés) suposarà, una vegada aprovada, que la vigència de la prestació, i el corresponent termini de sol·licitud, es prolonga fins al 30 d'abril. Per a la devolució de les quotes no hi ha termini, ja que, si es paguen les cotitzacions completes del mes de març per no haver rebut el vistiplau a la prestació abans del seu gir, la Tresoreria les retornarà d'ofici. No obstant això, el particular pot cursar la petició de devolució per les vies oficials.19. Què ocorre amb els negocis que no estan obligats a tancar, com els tallers? Poden accedir a la prestació extraordinària?

Sí, sempre que acreditin una caiguda de la facturació del 75% en relació amb la mitjana efectuada en el semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

 

20. Si un autònom té la cobertura amb l'INSS, i no està adscrit a cap mútua com sol·licita la prestació?

Habilitaran un formulari per a atendre aquestes sol·licituds. Se sol·licita davant el SEPE mitjançant la corresponent sol·licitud a la que haurà d'adjuntar-se la corresponent acreditació.21. En cas de pluriactivitat, quins requisits haig de complir per a accedir a la prestació?

No cobrar cap altra prestació. Aquesta prestació és incompatible amb el cobrament de qualsevol altra, per la qual cosa l'autònom en pluriactivitat pot cobrar-la sempre que compleixi els requisits i no percebi cap altra prestació.

Quan es va donar l'ordre de tancar els col·legis, molts autònoms i autònomes que treballaven en activitats extraescolars i lligades als col·legis es van donar de baixa en el RETA, per a no haver de pagar la quota sense poder facturar.

22. Poden optar a la prestació si estan donats de baixa en el moment de sol·licitar-la?

Un dels requisits és estar donat d'alta en algun els règims corresponents en la data de la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, a data de 14 de març.23. En quin moment s'exigeix estar al corrent de pagament, en el de la sol·licitud?

En el moment de la sol·licitud de la prestació. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.24. Com afecta la suspensió de termes i interrupció dels terminis per als tràmits administratius per a la Tresoreria de la Seguretat Social?

La suspensió de terminis afecta a la recaptació, però no a l'afiliació, liquidació i cotització.25. Què suposa la suspensió dels terminis per l'estat d'alarma en el procediment recaptatori?

Implica que tots aquells actes administratius que es realitzen en l'àmbit d'aquest procediment han vist suspesos els terminis, per la qual cosa no es realitzaran, mentre duri tal suspensió. Això no implica que no s'hagi de cotitzar, ja que la liquidació i cotització estan exceptuades de la suspensió dels terminis, per la qual cosa les empreses i els treballadors han de cotitzar com han fet fins al moment. Tot això, sense perjudici que els treballadors que s'acullin a la prestació per cessament d'activitat, no tindran l'obligació de cotitzar.

26. On puc sol·licitar aquesta prestació?

Amb caràcter general, la gestió d'aquesta prestació correspondrà a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la qual estigui adscrit el treballador o treballadora. En el cas dels autònoms en alta en el Règim Especial dels Treballadors de la Mar, la gestió correspon a l'Institut Social de la Marina. Finalment, en el supòsit (residual) dels autònoms que tenen concertada la protecció per contingències professionals amb l'INSS, la gestió correspon al SEPE.27. Si un autònom té la cobertura amb l'INSS, i no està adscrit a cap mútua com sol·licita la prestació?

Habilitaran un formulari per a atendre aquestes sol·licituds. Se sol·licita davant el SEPE mitjançant la corresponent sol·licitud a la que haurà d'adjuntar-se la corresponent acreditació.


28. Estic donat d'alta com a treballador autònom en el RETA i a més treballo a temps parcial en una empresa que m'ha inclòs en un ERTE a conseqüència del COVID-19. Tindria dret a percebre la prestació per desocupació?

El treball per compte propi és incompatible amb les prestacions o subsidis per desocupació. Si es trobés donat d'alta com a treballador autònom en la data en la qual quedi afectat per la mesura o en la data en la qual li naixeria el dret, no tindria dret perquè no es trobaria aturat.