Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Moratòria de sis mesos de les cotitzacions a la Seguretat Social sense interès a empreses i treballadors per compte propi

Dia 1/04 es publica el Reial Decret-llei 11/20 que estableix una moratòria de sis mesos de les cotitzacions a la Seguretat Social sense interès a empreses i treballadors per compte propi, sempre que les activitats que realitzen no s’hagin vist suspeses per la declaració de l’estat d’alarma. Afectarà al pagament de cotitzacions de les empreses entre el maig i el juny del 2020; en el cas dels autònoms, aquest període serà entre maig i juliol.

Qui pot demanar aquesta moratòria?

Les empreses de les activitats econòmiques recollides dins l' ordre ministerial del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions de dia 28 d' abril.

Aquest llistat inclou activitats com establiments d' alimentació, perruqueries, fontaneria i altres tipus de reparacions i alguns tipus d' activitats agràries.

No poden demanar aquesta  moratòria els codis de compte de cotització que ja tenguin exempcions en el pagament de l’aportació empresarial i en les quotes de recaptació conjunta incloses al RDL 8/2020 del 17 de març (art 24) (és a dir, aquelles que han aprovat un ERTO per força major tant de suspensió de contracte com de reducció de jornada, que ja estaven exemptes d’abonar l’aportació empresarial i les quotes per conceptes de recaptació conjunta durant el temps que duri l’ERTO)

 

Com es presenta la sol·licitud?

Les empreses ho han de fer a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (sistema RED). Han de presentar una sol·licitud per cada codi de compte de cotització on figuren d’alta les persones treballadores i dels quals es vulgui demanar la moratòria.

Els autònoms poden fer servir el sistema RED o els mitjans electrònics disponibles a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social.

La Tresoreria General de la SS podrà habilitar altres mitjans electrònics per presentar la sol·licitud.

Les sol·licituds s’han de comunicar a la Tresoreria General de la SS durant els 10 primers dies naturals dels terminis d’ingrés. La moratòria no aplica a aquelles cotitzacions en què el termini reglamentari d’ingrés hagi finalitzat quan es presenta la sol·licitud (el mes de març, per exemple).

Després, la Tresoreria té tres mesos per respondre la sol·licitud.

També es pot demanar un ajornament del pagament de deutes amb la Seguretat Social que haguessin d’ingressar-se entre l’abril i el juny del 2020 (amb un interès del 0,5%). Aquestes sol·licituds s’han de presentar durant els primers deu dies naturals del termini d’ingrés.