Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

LINIA EXTRAORDINÀRIA DE COBERTURA ASSEGURADORA

Línia de cobertura asseguradora amb càrrec al Fons de Reserva de Riscos de la Internacionalització, amb un import de fins a 2.000 milions d'euros, amb caràcter extraordinari i una durada de 6 mesos, des del 18 de març de 2020. 

Disponible per tot tipus d'operacions comercials, incloses les nacionals, ja siguin de subministrament de béns, prestació de serveis, o unes altres que realitzin empreses espanyoles, per entendre que les mateixes formen part de l'estratègia comercial d'aquestes empreses que actuen preferentment en l'àmbit de la internacionalitzacióCaracterístiques


A) Seran elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, sense que sigui necessari la seva relació directa amb un o diversos contractes internacionals, sempre que responguin a noves necessitats de finançament i no a situacions prèvies a la crisi actual.

B) El percentatge de cobertura del risc de crèdit en les operacions subscrites sota la línia no superarà el límit que pugui establir-se a cada moment d'acord normativa UE en matèria d'ajudes de l'Estat.


Beneficiaris

1. Empreses espanyoles considerades com a Petites i mitjanes empreses, conforme a la definició de l'Annex I del Reglament UE 651/2014 de la Comissió.

2. Empreses espanyoles de gran grandària, sempre siguin no cotitzadores i a més concorrin les següents circumstàncies:

A) Que es tracti d'empreses internacionals o en procés d'internacionalització, en complir almenys un dels següents requisits:

A.1. El negoci internacional representa almenys un 33% de la xifra de negocis (reflectit en la seva última informació financera disponible)

A.2. Empreses exportadores regulars (amb una exportació regular en els últims 4 anys, d'acord amb els criteris establerts per la Secretaria d'Estat de Comerç).

B) Empreses amb un problema de liquiditat o falta d'accés al finançament a causa del COVID-19, en la seva activitat econòmica.


Empreses excloses

1. Empreses en situació concursal o pre-concursal.

2. Empreses amb incidències de pagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb una Administració Pública (Amb anterioritat al 31 de desembre de 2019)


Procediment

Es recorrerà a mecanismes àgils de decisió de les operacions individuals que s'imputin en la clínica, així com l'anàlisi del risc de cara operació es realitzarà, particularment per a les petites i mitjanes empreses, amb criteris d'informació i solvència extraordinaris, en el marc de les condicions de mercat generades per la crisi sanitària, mentre duri la mateixa.

Com s'instrumentarà la línia:

La línia s'instrumentarà en dos trams de 1.000 milions d'euros, entrant el segon en vigor després d'haver-se verificat una execució  satisfactòria del primer tram.

Qui atorgués les cobertures:

Les cobertures seran atorgades per la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, S.A Cia. d'Assegurances i Reassegurats (CESCE), S.M.E. en nom propi i per compte de l'Estat, a l'empara del que es preveu en la Llei 8/2014, de 22 d'abril, el Reial decret 1006/2014, de 5 de desembre i en el present reial decret llei.

 

Més informació d'interès:

Amb caràcter excepcional es realitzaran les dotacions pressupostàries suficients al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització, per l'import de les indemnitzacions abonades amb càrrec a aquesta línia, per a garantir la sostenibilitat financera a mitjà i llarg termini del Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització.

Normativa d'aplicació:

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del *COVID-19. (BOE núm. 73, de 18 de març).

Llei 8/2014, de 22 d'abril, sobre cobertura per compte de l'Estat dels riscos de la internacionalització de l'economia espanyola (BOE núm. 98, de 23 d'abril).

Reial decret 1006/2014, de 5 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2014, de 22 d'abril, sobre cobertura per compte de l'Estat dels riscos de la internacionalització de l'economia espanyola (BOE núm. 308, de 22 de desembre).


Preguntes freqüents


1. En què consisteix aquesta mesura?

Consisteix en una línia extraordinària de cobertura asseguradora.

2. Que crèdits són elegibles?

Són elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, sense que sigui necessari la seva relació directa amb un o diversos contractes internacionals, sempre que responguin a noves necessitats de finançament i no  situacions prèvies a la crisi actual.

3. Quines empreses poden ser beneficiàries?

Poden ser beneficiàries tant les petites com les mitjanes empreses espanyoles, així com les empreses de major grandària. Les empreses de major grandària hauran de complir els requisits especificats en l'apartat “Beneficiaris” a més de ser entitats no cotitzades.

4. Que empreses no poden ser beneficiàries:

No poden ser beneficiàries les empreses en situació concursal o pre-concursal, així com les empreses amb incidències d'impagament amb empreses del Sector Públic o deutes amb l'Administració (registrats amb anterioritat al 31 de desembre de 2019).

5. Qui atorga les cobertures?

Les cobertures seran atorgades per la Companyia Espanyola d'Assegurances de crèdit a l'Exportació, S. a. Cia. d'Assegurances i Reassegurats (CESCE), S.M.E en nom propi i per compte de l'Estat.

6. On puc trobar més informació?

En la pàgina web de la Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, S.A Cia. d'Assegurances i Reassegurances (CESCE): www.cesce.es

Telefono de contacte del CESCE:

902 11 10 10ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES PER Al DESPATX DUANER


Qualsevol òrgan o funcionari de l'Àrea de Duanes i Impostos especials, podrà realitzar el procediment de declaració i el despatx duaner que aquell inclou. 


Beneficiaris

Tot tipus activitat comercial subjecta al procediment de declaració i el despatx duaner.


Òrgan competent per a acordar-ho

El Titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.


Condicions addicionals

A l'efecte d'aquesta mesura, no resulta d'aplicació el que es preveu en l'article 84 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.


Normativa d'aplicació

Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. (BOE núm. 73, de 18 de març).

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE núm. 302, de 18 de desembre)


Preguntes freqüents


1. En què consisteix aquesta mesura?

Consisteix en el fet que El Titular del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, podrà acordar que el procediment de declaració i el despatx duaner que aquell inclou, sigui realitzat per Qualsevol òrgan o funcionari de l'Àrea de Duanes i Impostos especials.


2. Resulta d'aplicació l'article 84 de la Llei General Tributària?

A l'efecte d'aquesta mesura, no resultarà d'aplicació el que es preveu en l'article 84 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 

3. On puc trobar més informació?

En la pàgina web de l'Agència Tributària Estatal: www.agenciatributaria.es

En l'apartat de : Agència Tributària / Duanes i Impostos Especials / COVID-19 Duanes.

 

*Telefono de contacte de l'Administració de Duanes i Impostos Especials de Palma:

971 72 65 83

ICEX 

Aquelles empreses que haguessin demanat ajudes ICEX España Exportación e Inversiones per la participació en fires, activitats de promoció de comerç internacional podran demanar la devolució de:

Despeses no recuperables, quotes pagades de participació en fires, activitats de promoció de comerç internacional, quan hagin estat convocades per ICEX, i aquestes hagin estat cancel·lades, greument afectades o ajornades per l'organitzador a causa de l'COVID -19.

També es concedeixen ajudes a empreses que anessin a participar en esdeveniments internacionals (organitzats a través d’entitats col·laboradores de ICEX), i a les entitats col·laboradores, en funció de les despeses incorregudes no recuperables. Quan les activitats siguin cancel·lades a causa de l'COVID-19.

Podeu trobar més informació sobre l'ajuda a la pàgina web d'ICEX.

Correu electrònic : informacion@icex.es

Telèfon: 913 497 100 

 

Suspensió del pagament d'interessos dels préstec concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme

També se suspèn el pagament d'interessos i amortitzacions corresponents a préstecs concedits per la Secretaria d'Estat de Turisme, durant un any i sense necessitat de sol·licitud (fa referència al programa Emprendetur R + D + I, Emprendetur Joves Emprenedors i Emprendetur Internacionalització).

Més informació

 

Préstecs SGIPYME

Les empreses que havien demanat préstecs concedits per SGIPYME (Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa) presentaran les garanties després de la resolució de concessió i amb anterioritat al pagament del préstec. A més, podran sol·licitar modificacions del quadre d'amortització durant el termini de 2 anys i mig.

Més informació