Torna

Coronavirus

 Platges i piscines

  
PLATGES
 

 1. El trànsit i la permanència a les platges s’ha de fer mantenint una distància de seguretat mínima d’1,5 metres entre usuaris i/o grups.
 2. La superfície que ha d’ocupar cada usuari ha de ser de 4 m² i els grups, de 25 persones com a màxim.
 3. L'ocupació màxima de l’ús dels serveis públics (dutxes, lavabos, vestuaris, etc.) ha de ser d'una persona, llevat que es requereixi assistència, i en aquest cas hi pot haver un acompanyant.
 4. Els banyistes han de fer un ús responsable de la platja i de les instal·lacions, tant des del punt de vista mediambiental com sanitari.
 5. Els ajuntaments poden establir limitacions, tant d’accés com de capacitat i de permanència a les platges. La capacitat s’ha de calcular tenint en compte la necessitat de 4 m² per persona.
 6. Els ajuntaments han d’assegurar que es fa una neteja i desinfecció de les instal·lacions i dels béns de les platges, i usar per a això substàncies que no siguin perjudicials per al medi ambient.
 7. S’han de col·locar cartells visibles o altres mitjans informatius que recordin les normes d’higiene i de prevenció que s’han de complir. Els usuaris han d’abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.
 8. Els elements d’ús rotatori com ara les gandules, els patins de pedals, les piragües i d’altres s’han de netejar i desinfectar abans de cada ús.
 9. Es permet la pràctica esportiva individual i de modalitats de parella.

      

PISCINES PÚBLIQUES
 

Condicions generals de les piscines

 • El límit d'aforament és del 75 %, sempre garantint la distància de seguretat de com a mínim 1,5 metres entre els usuaris.
 • S’han de col·locar cartells visibles o altres mitjans informatius que recordin les normes d’higiene i de prevenció que s’han de complir. Els usuaris han d’abandonar la instal·lació davant qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.
 • Es permet l’ús de les dutxes d’un en un, llevat que es requereixi assistència, i en aquest cas hi pot haver un acompanyant.
 • S’han de netejar i desinfectar totes les instal·lacions, amb esment especial als espais tancats, com ara vestuaris i banys, abans de l’obertura de cada jornada.
 • Els lavabos han d’estar dotats de sabó o de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida.

 

Acord del Consell de Govern de 19 de juny de 2020 pel qual s’aprova el Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, una vegada superada la fase 3 del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat

 

PISCINES COMUNITÀRIES
 

MESURES COVID-19

Piscines de comunitats de propietaris PDF-trans.png