Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

 

 Normativa i protocols

Normativa Protocols

Inspecció

PDF Decret de drets i deures dels alumnes i normes de convivència de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

PDF Acord de coordinació entre la Conselleria d'Educació i Universitat i la Fiscalia Delegada de Menors en relació amb les comunicacions dels centres docents a aquesta Fiscalia refrents a fets amb repercussions sobre els drets dels menors

Instruccions 1-2017 desprotecció i maltractament.pdf Instrucció 1/2017, de 19 de gener de 2017, del director general d’Innovació i Comunitat Educativa per a la detecció, notificació i intervenció en situacions de desprotecció (risc o desemparament) de menors als centres docents de les Illes Balears

PDF Acord de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per fomentar i impartir formació al professorat en la detecció i  notificació de casos de maltractament infantil

resolució protocol assetjament signada.pdf Resolució del director general d'Innovació i Comunitat Educativa de 25 d'abril de 2016 per al qual s'aprova el Protocol de la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

BOIB Institut.pdf Decret 10/2008 de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les >Illes Balears

1. Protocol d'acompanyament a l'alumnat trans* als centres educatius de les Illes Balears (amb annexos)(revisió 26 juny 2020)

TRANS CAST PROTOCOL.pdfProtocolo de acompañamiento al alumnado trans*.pdf

2. Protocol integral d'atenció sanitària per a persones trans* a les Illes Balears

Editor de Text 3. Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar de les Illes Balears (doc)

PDF Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament escolar de les Illes Balears (pdf)

PDF Esquema del Protocol

Protocolo de acoso escolar en castellano

PDF Dubtes i orientacions en cas d'agressió

 rumi.jpg

4. RUMI

Registre Unificat Maltractament Infantil)

 

servei d'atenció a la diversitat

inspecció.jpg

Instruccions de creació de la comissió d'assessorament i d'acompanyament LGTBI, 6 juny 2020

5. Protocol de risc autolític

Clàusula de protecció de dades

Informe de derivació per risc autolític

Pauta per avaluar i abordar el ris suïcida

Instruccions_Pla_d_igualtat_i_coeducació signat.pdfInstruccions_Pla_d_igualtat_i_coeducació signat.pdf

PDFResolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de febrer de 2021 per la qual s’aprova
el Pla de Coeducació de les Illes Balears 2019-2022

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de
Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de modificació de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de febrer de 2021 per la qual s’aprova el Pla de Coeducació de
les Illes Balears 2019-2022

BOIB Resolució creació Comissió Seguiment Pla Coeducació.pdfBOIB Resolució creació Comissió Seguiment Pla Coeducació.pdf

PDF Instruccions Educació Sexual Integral (juny 2021)