Torna

Portal del Consumidor

Atenció al consumidor

 lazo_pdf.gif Oficines d’atenció al consumidor 

Concepte de consumidor o usuari

Qui és consumidor segons la Llei 7/2014, de 23 de juliol?

 • les persones físiques
 • les persones jurídiques

Que com a destinataris finals adquireixen, gaudeixen o utilitzen 

 • productes
 • béns
 • serveis

Per al consum o ús personal, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor sigui una empresa, un professional o la mateixa Administració pública (quan s'exigeixi un preu).

És a dir, són consumidors o usuaris les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional.

Qui no és consumidor segons la Llei 7/2014?

No és consideren consumidor aquelles persones o empreses que adquireixen productes o serveis que són integrats en els processos de producció, transformació o comercialització o prestació de serveis a tercers.

Drets dels consumidors

 • A la protecció de la salut i de la seguretat.
 • A la protecció dels seus interessos econòmics i socials legitims.
 • A la protecció jurídica i a la reparació dels danys i perjudicis soferts.
 • A rebre una informació veraç, correcta i suficient sobre els diferents productes i serveis.
 • A l'educació i formació permanent, dins el marc de respecte al medi ambient.
 • A la representació mitjançant la creació d'associacions, agrupacions, confederacions de consumidors i usuaris.
 • A l'audiència en consulta i participació en el procediment d'elaboració de les disposicions generals que els afectin.
 • A la protecció jurídica, administrativa i tècnica en situacions d'inferioritat, subordinació, indefensió o discriminació.

Les oficines de informació al consumidor

La Llei 7/2014, de 23 de juliol, fa una referència directa a les tasques que han de desenvolupar les oficines de la xarxa d’atenció al consumidor:

 • Informar i orientar els consumidors i usuaris per a l'adequat exercici adequat dels seus drets, oferint-los respostes personalitzades davant els problemes plantejats.
 • Rebre i registrar les denúncies i reclamacions dels consumidors i usuaris, tramitar i resoldre l'expedient administratiu corresponent i, si pertoca remetrer-les a les entitats i als organismes corresponents.
 • Desenvolupar una feina de mediació, i fomentar el Sistema Arbitral de Consum com a via de resolució de conflictes.
 • Donar la informació que requereixin les administracions públiques als efectes estadístics i de col·laboració en l’actuació de defensa dels consumidors i usuari.
 • Informar sobre les associacions de consumidors i usuaris, i col·laborar-hi.