Torna

Concurs-oposicions 2018

desc_lletres.jpg

desc_A_novetats.png

desc_B_contactes.png

desc_B_convocatòria.png

desc_B_normativa.png

desc_barra.png

desc_B_documents.png

desc_B_temaris.png

desc_B_places.png

desc_B_proves.png

desc_A_adjudicacions.png

desc_B_sol_licituds.png

desc_B_tribunals.png

desc_B_faqs.png

NOTA INFORMATIVA

Resolució de 3 de setembre, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu. PDF

Resolució de 5 de setembre de 2018, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu als cossos docents. PDF

Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2018, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu  PDF

El termini de presentació de la documentació és de dia 3 d'agost fins dia 17 d'agost (10 dies hàbils)

 - ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS PROVISIONALS Pàgina Web

[26/juliol/2018] Relació actualitzada de places vacants:

  -  Llista actualitzada de vacants de primària (per funcions) PDF

  -  Llista actualitzada de vacants de secundària (per funcions) PDF

[24/07/2018] Documentació a presentar pels aspirants seleccionats

(Termini: 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB de la llista d’aspirants que han superat el procediment selectiu)

Els aspirants han de presentar la documentació que estableix la base novena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018.

Els annexos que també han d’emplenar i adjuntar a la instància són els següents:

- Annex 2 PDF (Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públics i al Reial Decret 598/1985). Obligatori per a tots els aspirants.
- Annex 9 PDF (Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques). Obligatori per a tots els aspirants.

Així mateix, els aspirants que no han prestat serveis com a funcionari interí docent en les Illes Balears o bé aquells que vulguin modificar les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent, han d’emplenar els annexos que corresponguin segons el cas:

- Annex 1 PDF (Dades bancàries)

- Annex 3 PDF (Dades personals)

- Model 145 PDF (IRPF)