Torna

Concurs-oposicions 2018

1) Data, hora i lloc


Les proves selectives comencen a partir de dia 23 de juny de 2018.

Amb anterioritat a aquesta data, i sempre amb 14 dies naturals d’antelació com a mínim, la Direcció General de Personal Docent ha de dictar la Resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l’hora i el lloc on es realitzen l’acte de presentació dels aspirants i les proves, que s’ha de publicar al BOIB.

La selecció dels aspirants ha de finalitzar durant el mes de juliol de 2018, tret que, la Direcció General de Personal Docent autoritzi de manera motivada un altre termini.

L’acte de presentació dels aspirants té caràcter personal i, en conseqüència, l’assistència a aquest és obligada. Aquells que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major degudament justificats i lliurement apreciats pels tribunals, seran exclosos del procediment selectiu.

En el cas del torn lliure i del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d’ingrés, la fase d’oposició s’inicia el mateix dia en què es realitzi l’acte de presentació i una vegada finalitzat aquest, amb la realització de la part A de la primera prova per part de l’aspirant.

Els aspirants del procediment d’accés a un cos del mateix subgrup i complement de destinació que participin per la mateixa especialitat de la que són titulars en el seu cos d’origen han de lliurar un exemplar de la programació didàctica al tribunal a l’acte de presentació, i posteriorment seran convocats per realitzar la defensa d’aquesta programació. Els aspirants que no la lliurin a l’acte de presentació no podran continuar el procediment selectiu.

En la resta de procediments el dia de l’acte de presentació els aspirants només realitzaran aquest acte, de manera que es posposa l’inici de la fase d’oposició a la data que els tribunals determinin. No obstant això, l’exercici pràctic es realitzarà el mateix dia que els aspirants dels procediments d’ingrés i/o d’adquisició de noves especialitats.

2) Citació dels aspirants


Els aspirants seran convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. En seran exclosos aquells que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major, degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. No s’admetran acreditacions ni poders de representació.

A aquests efectes, els aspirants convocats per a la realització d’una prova hauran de presentar-se davant del tribunal assignat en la data i a l’hora que s’indiquin a la citació, amb el DNI, o amb el carnet de conduir, o amb el passaport els que posseeixin la nacionalitat espanyola. I amb el document oficial d’acreditació d’identitat en l’Estat d’origen, els que tenguin una altra nacionalitat.

Una vegada realitzat l’acte de presentació, la resta de citacions als aspirants no s’han de publicar en el BOIB. Els tribunals han de publicar les citacions com a mínim amb 24 hores d’antelació a l’inici de l’actuació dels aspirants a l’aplicació informàtica d’oposicions.

desc_BOTO_CT_Inici.jpg