Torna

Concurs-oposicions 2018

DOCUMENTS

desc_A_boto.png Carta Informativa MUFACE

desc_A_boto.png Annex 2 (Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públics i al Reial Decret 598/1985). Obligatori per a tots els aspirants

desc_A_boto.png Annex 9 (Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques). Obligatori per a tots els aspirants

desc_A_boto.png Annex 1 (Dades bancàries)

desc_A_boto.png Annex 3 (Dades personals)

desc_A_boto.png Model 145 (IRPF)

desc_A_boto.png ANNEX 8 - Full de verificació del format de la PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA

desc_A_boto.png Full de barem

desc_A_boto.png Aclariments de la valoració dels mèrits en el procediment d'ingrés (1 i 2)

desc_A_boto.png Declaració jurada de no haver estat separats del servei de l'Administració pública

desc_BOTO_CT_Inici.jpg