Concurs-Oposicions 2017

 

AVÍS IMPORTANT! EXCLUSIU PER A TRÀMITS INICIATS ANÒNIMAMENT


Pels que accediu al tràmit ANÒNIMAMENT, és molt important que guardeu la CLAU que l'assistent de tramitació us facilita quan iniciau un tràmit telemàtic de forma anònima. Aquesta clau és l'única manera d'accedir el tramit en el futur, ja sigui per continuar-lo, per consultar-lo o per imprimir-ne els documents.

Per recuperar un tràmit iniciat amb anterioritat heu d'accedir a la Seu Electrònica de la CAIB a l'adreça http://seuelectronica.caib.es i anar a l'opció "Les meves gestions". Hi heu d'accedir de manera anònima i introduir la clau esmentada.


Cas que vulgueu accedir a un tràmit telemàtic i no disposeu de la clau us recomanam:

  • Si no heu completat el tràmit i encara no heu fet el pagament, el més senzill és començar un tràmit des de zero.
  • Si ja heu completat el tràmit o ja heu fet el pagament, podeu contactar amb el Servei telefònic d'informació general administrativa, al número de telèfon 012 perquè intentin LOCALITZAR LA CLAU DEL TRÀMIT ANÒNIM ja iniciat. Haureu de facilitar el número del document d'identificació que féreu servir al tràmit, a més del dia i l'hora aproximada en què vareu iniciar-lo.

[28/03/2017]  Tràmit telemàtic per prendre part del procediment selectiu (Des del 29/03/2017 al 18/04/2017):

 <<< Accés al Tràmit >>>


Sorteig per a designar els vocals dels tribunals

[31/03/2017] Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 31 de març de 2017 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals dels tribunals que han d'actuar a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisió de noves especialitas als cossos docents. PDF

[31/03/2017] Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 31 de març de 2017 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en cada procediment de les proves selectives. PDF

[31/03/2017] Causes d'exclusió de membres dels tribunals PDF

[28/03/2017] Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears PDF

[03/03/2017]  Informe final d'especialitats pel concurs-oposició 2017 PDF


[15/11/2016] Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación PDF

[15/11/2016] Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes PDF

[15/11/2016] ORDEN ECD/826/2004, de 22 de marzo, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en Artes Plásticas y Diseño PDF

[15/11/2016] Orden ECD/1753/2015, de 25 de agosto, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en Música y Artes Escénicas PDF