Torna

Concurs-Oposicions 2017

[28/setembre/2017] Resolució de 20 de setembre de 2017, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu. PDF

 

[31/agost/2017] Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 d'agost, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017

PDF

 

[31/juliol/2017] Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de juliol de 2017, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu. BOIB 92, 29/juliol/2017 PDF

[26/juliol/2017] Resolució de dia 26 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques PDF
[26/juliol/2017] Llista definitiva d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques) PDF

[24/juliol/2017] Resolució de dia 24 de juliol de 2017 per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques PDF
[24/juliol/2017] Llista provisional d'adjudicacions (funcionaris en pràctiques)  PDF
[24/juliol/2017] Termini per reclamacions: S'obre un termini d'un dia hàbil, comptadors des de l'endemà del dia en què es faci pública la llista provisional, perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.  <Accés al tràmit>

[21/juliol/2017]  Relació actualitzada de places vacants:

 • Llista actualitzada de vacants de primària (per centres) PDF
 • Llista actualitzada de vacants de primària (per funcions) PDF
 • Llista actualitzada de vacants de secundària (per centres) PDF
 • Llista actualitzada de vacants de secundària (per funcions)  PDF

[20/juliol/2017]

El termini perquè els opositors puguin triar places és del dia 23 de juliol a les 00:00 fins al 24 de juliol a les 12:00.


<<<Accés_tràmit>>>

Documentació a presentar pels aspirants seleccionats pel torn lliure i pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés

Els aspirants han de presentar la documentació que estableix la base novena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017.

Els annexos que també han d’emplenar i adjuntar a l’instancia són els següents:

Annex 2 (Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públics i al Reial Decret 598/1985). Obligatori per a tots els aspirants.

Annex 6 (Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques). Obligatori per a tots els aspirants. Annex_2 PDF

 Annex_6 PDF

Així mateix, els aspirants que no han prestat serveis com a funcionari interins docents en les Illes Balears o bé aquells que vulguin modificar les dades que consten en la Direcció General de Personal Docent, han d’emplenar els annexos que corresponguin segons el cas.


 Annex_1 PDF

 Annex_3 PDF

Model_145 PDF

[17/juliol/2017] Seus de les Comissions de Valoració:

- Mallorca: Direcció General de Personal Docent, Carrer del Ter, 16, 07009 Palma.
- Menorca : Delegació Territorial de Menorca, av. Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó.
- Eivissa i Formentera : IES Sa Colomina, Carrer Vicent Serra i Orvay, 40, 07800 Eivissa.

 

7.4.1. Full de barem i presentació de la documentació de la fase de concurs


Els aspirants que han superat la fase d’oposició han de realitzar el tràmit telemàtic per accedir al full de barem de la fase de concurs. Aquest tràmit estarà operatiu durant 48 hores des de la publicació de la llista d’aspirants que han superat la fase d’oposició a la que fa referència la base 7.3.2.2.

Es pot accedir al tràmit telemàtic:

a) Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut
b) Mitjançant l’usuari i la contrasenya d’accés al Portal del Personal
c) Mitjançant el DNI i el codi de seguretat de quatre dígits que la Direcció General de Personal Docent enviarà a l’aspirant a l’adreça de correu electrònic a efecte de comunicacions facilitada per la persona interessada en la sol·licitud de participació en la convocatòria. L’assistent de tramitació de l’aplicació indica a quina adreça de correu electrònic s’ha enviat el correu.


>>>>> Accés al Tràmit


[19/juny/2017] Annex v: Full de verificació del format de la programació didàctica PDF

[15/juny/2017] Instruccions per l'accés al Programari de Gestió d’Oposicions Docents (GOD) PDF

[31/maig/2017] Resolució de 26 maig de 2017, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de primària. PDF

[31/maig/2017] Resolució de 26 maig de 2017, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de secundària. PDF

[31/maig/2017] Reintegrament de les taxes del dret de participació. PDF

[31/maig/2017] Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades. PDF

[25/maig/2017] Resolució de 25 de maig de 2017, per la qual es fa pública la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició. PDF

 • ANNEX1 - Llista definitiva d'admesos (cos de mestres) PDF
 • ANNEX2 - Llista definitiva d'exclosos (cos de mestres) PDF
 • ANNEX3 - Llista definitiva d'admesos (cossos de secundària) PDF
 • ANNEX4 - Llista definitiva d'exclosos (cossos de secundària) PDF

[15/maig/2017] Resolució de 15 de maig de 2017, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració. PDF

[15/maig/2017] Composició de tribunals d'oposicions (cos de mestres). PDF

[15/maig/2017] Resolució de 15 de maig de 2017, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos secundària, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració. PDF

[15/maig/2017] Composició de tribunals d'oposicions (cossos de secundària). PDF

[15/maig/2017] Formulari d'al·legacions a la llista provisional dels membres dels tribunals. PDF


[12/maig/2017] Instrucció 2/2017 modificada de dia 10 de maig de 2017, relativa a la gestió de les absències i el permisos del personal docent que participa en el procediment selectiu convocat. PDF

[03/maig/2017] Resolució de 3 de maig de 2017, per la qual es fan públiques les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició. PDF

 • ANNEX1 - Llista provisional d'admesos (cos de mestres) PDF
 • ANNEX2 - Llista provisional d'exclosos (cos de mestres) PDF
 • ANNEX3 - Llista provisional d'admesos (cossos de secundària) PDF
 • ANNEX4 - Llista provisional d'exclosos (cossos de secundària) PDF
 • ANNEX6 - Llista provisional d'aspirants de nacionalitat estrangera que han acreditat estar en possessió de les titulacions que els eximeix de fer la prova de castellà PDF

Podeu consultar les exclusions a la llista de causes d'exclusió.

Termini per a reclamacions: de dia 4 a dia 17 de maig de 2017 ambdós inclosos.

AVÍS IMPORTANT! EXCLUSIU PER A TRÀMITS INICIATS ANÒNIMAMENT


Pels que accediu al tràmit ANÒNIMAMENT, és molt important que guardeu la CLAU que l'assistent de tramitació us facilita quan iniciau un tràmit telemàtic de forma anònima. Aquesta clau és l'única manera d'accedir el tramit en el futur, ja sigui per continuar-lo, per consultar-lo o per imprimir-ne els documents.

Per recuperar un tràmit iniciat amb anterioritat heu d'accedir a la Seu Electrònica de la CAIB a l'adreça http://seuelectronica.caib.es i anar a l'opció "Les meves gestions". Hi heu d'accedir de manera anònima i introduir la clau esmentada.


Cas que vulgueu accedir a un tràmit telemàtic i no disposeu de la clau us recomanam:

 • Si no heu completat el tràmit i encara no heu fet el pagament, el més senzill és començar un tràmit des de zero.
 • Si ja heu completat el tràmit o ja heu fet el pagament, podeu contactar amb el Servei telefònic d'informació general administrativa, al número de telèfon 012 perquè intentin LOCALITZAR LA CLAU DEL TRÀMIT ANÒNIM ja iniciat. Haureu de facilitar el número del document d'identificació que féreu servir al tràmit, a més del dia i l'hora aproximada en què vareu iniciar-lo.

[28/03/2017]  Tràmit telemàtic per prendre part del procediment selectiu (Des del 29/03/2017 al 18/04/2017):

 <<< Accés al Tràmit >>>


[31/03/2017] Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 31 de març de 2017 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per a designar els vocals dels tribunals que han d'actuar a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents. PDF

[31/03/2017] Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 31 de març de 2017 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en cada procediment de les proves selectives. PDF

[31/03/2017] Causes d'exclusió de membres dels tribunals PDF

[28/03/2017] Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears PDF

[03/03/2017]  Informe final d'especialitats pel concurs-oposició 2017 PDF


[15/11/2016] Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación PDF

[15/11/2016] Orden ECD/191/2012, de 6 de febrero, por la que se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes PDF

[15/11/2016] ORDEN ECD/826/2004, de 22 de marzo, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos selectivos para el ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en Artes Plásticas y Diseño PDF

[15/11/2016] Orden ECD/1753/2015, de 25 de agosto, por la que se aprueban los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en Música y Artes Escénicas PDF