Torna

Fòrum de la Ciutadania

temasdebate_cat.jpg


Introducció

El Fòrum de la Ciutadania per a l'avaluació de les Polítiques i els Serveis Públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pot debatre sobre polítiques i serveis públics a petició del Govern de les Illes Balears o per iniciativa pròpia. Els debats poden ser en meses temàtiques o en plenari i presencials o per mitjans informàtics.


Primer tema de debat

El debat de l'estat dels serveis públics. És el gran tema central de la qualitat dels serveis públics. El Govern de les Illes Balears analitza per mitjà d'enquestes l'estat de la percepció ciutadana sobre la qualitat dels seus serveis públics. El Fòrum continuarà les seves feines revaluant la percepció dels ciutadans sobre l'estat dels serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els resultats es penjaran a aquesta web.

 

Segon tema de debat

El Govern de les Illes Balears ha manifestat al Consell Assessor el seu interès en què el Fòrum analitzi les polítiques d'Integritat i bon govern duites a la pràctica fins ara, aportant les seves idees al respecte. Així com l'avaluació o priorització de les mesures escaients. Els informes resultants es penjaran, en el seu moment, a l'apartat corresponent d'aquesta plana web.

 

Tercer tema de debat

Dia 18 de juny de 2010 es va dur a terme la sessió final d’avaluació de les polítiques de Consum que duu a terme el Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de Salut i Consum.

 

Quarta sessió (extraordinària)

El President del Govern de les Illes Balears es va dirigir al Fòrum de la Ciutadania el 26 de Juliol de 2010. Va fer un repàs de la política del Govern duta a terme en la legislatura. Al final de la sessió se li va fer un bloc de preguntes i les que no es pogueren atendre per manca de temps es van respondre posteriorment i es van comunicar als membres del Fòrum per via telemàtica.

 

Quart tema de debat

El 26 de novembre de 2010 es va reunir el Fòrum en la quinta sessió per avaluar les Polítiques contra el fracàs escolar que duu a terme la Conselleria d’Educació y Cultura.

 

Cinquè tema de debat

Actualment el Fòrum de la Ciutadania està duent a terme un procés d’autoavaluació del seu funcionament i del seu servei a la ciutadania, actuació que està prevista a l’Acord de creació de l’òrgan.