Torna

Fòrum de la Ciutadania

 

01 WEB FORUM 20081105 1200 540X120.jpg

 

 

 

Què és el Fórum de la ciutadania?

És l'òrgan de la ciutadania per l'avaluació de les polítiques i serveis públics del Govern de les Illes Balears. La seva regulació està recollida a l'Acord del Consell de Govern de 7 de novembre, de creació del Fòrum de la Ciutadania per a l'avaluació de les Polítiques i els Serveis Públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i normes que el desenvolupen.

 

Per a què serveix?

Avalua les polítiques i els serveis que li consulta el Govern de les Illes Balears, així com les que el mateix òrgan proposa. Fa propostes en torn a l'estat d'aquestes polítiques i serveis per a la seva millora.

 

Com participar-hi?

Pot participar qualsevol persona física o associació de les Illes Balears, inscrivint-se en una de les convocatòries que a tal efecte és publiquen al BOIB, i es recullen en aquesta plana web de forma periòdica. Per a garantir-ne la seva representativitat el decret fixa unes condicions mínimes de participació de les quals la més important és la paritat entre homes i dones. També es garanteix la paritat i representativitat territorial, per nivell d'estudis, lloc de naixement, etc. Aquests criteris es recullen a la Resolució Número 25443 del Conseller de Presidència per la qual es fixen els criteris de selecció dels vocals del Fòrum de la Ciutadania per a l'Avaluació de les Polítiques i els Serveis públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i s'ordena la publicació de la convocatòria pública per a la inscripció (BOIB de 10 de gener de 2009) Aquestes normes es poden consultar a l'apartat documentació.