Anunci mitjançant el qual es fa pública la licitació del contracte d’arrendament per concurs d’un immoble per allotjar la seu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), al municipi de Palma (Exp. AMBDE 2022/124)

Text

1. Entitat adjudicadora

a) Organisme: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretari General

c) Obtenció de documentació i informació:

— Per obtenir el Plec de clàusules administratives particulars amb el model d'oferta econòmica i el Plec de prescripcions tècniques, consultau la Resolució del president del Consell Econòmic i Social, de dia 17 de maig de 2022, publicada en la Secció III d'aquest BOIB.

—  Adreça: plaça de Son Castello, 1, 07009, Palma

—  Telèfon: 971 17 76 14

—  Adreça electrònica: ces@caib.es

d) Número d'expedient: 1.2022, AMBDE  124/2022

2. Objecte del contracte

a) Descripció: arrendament d'un immoble

b) Lloc d'execució i lliurament: Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (Plaça de Son Castelló, 1, 07009, Palma)

c) Termini d'execució: 10 anys des de la signatura del contracte

d) Possibilitat de pròrroga: sí

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert

c) Criteris d'adjudicació: vegeu els plecs

4. Pressupost base de la licitació

a) Import base: 289.614,00 euros

b) IVA: 76.986,00 euros

c) Import total: 366.600,00 euros

5. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: un mes comptador a partir de la data de publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Els terminis s'han d'entendre referits a dies naturals, llevat que s'indiqui expressament que són dies hàbils. Si el darrer dia és dissabte o festiu, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent. En el cas que les ofertes o sol.licituds de participació s'enviïn per correu, el sol.licitant ha de justificar la data d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i ha d'anunciar la tramesa de l'oferta a l'òrgan de contractació, el mateix dia, mitjançant correu electrònic.

b) Modalitat de presentació: la que s'estableix en la clàusula 4.2 del Plec de clàusules administratives particulars:

  • Sobre A. “Documentació del titular". Arrendament d'un immoble per allotjar la seu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), al municipi de Palma.
  • Sobre B. “Documentació tècnica i jurídica de l'immoble". Arrendament d'un immoble per allotjar la seu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), al municipi de Palma.
  • Sobre C. “Proposta econòmica". Arrendament d'un immoble per allotjar la seu del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES), al municipi de Palma.

Ha de contenir el preu d'arrendament d'acord amb el model annex del Plec.

c) Lloc de presentació:

— Dependència: Consell Econòmic i Social

—  Adreça: Plaça de Son Castello, 1

—  Codi postal i localitat: 07009 Palma

6. Obertura d'ofertes

a) Adreça: Plaça de Son Castello, 1

b) Codi postal i localitat: 07009 Palma

c) Data i hora: s'avisarà oportunament per correu electrònic

7. Despeses de l'anunci

Les despeses de l'anunci seran a càrrec de l'adjudicatari del contracte.