Torna

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Requisits d'accés a la formació de certificats de professionalitat

 

REQUISITS D'ACCÉS A LA FORMACIÓ DELS CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

Segons el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, a l'article 20, Requisits d'accés a la formació dels certificats de professionalitat, s'especifica:

1. Correspon a l'Administració laboral competent la comprovació que els alumnes posseeixen els requisits formatius i professionals per cursar amb aprofitament la formació en els termes que preveuen els apartats següents.

2. Per accedir a la formació dels mòduls formatius dels certificats de professionalitat dels nivells de qualificació professional 2 i 3 els alumnes han de complir algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per al nivell 2 o títol de Batxiller per a nivell 3 .

b) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què vol accedir.

c) Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 o d'un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 3.

d) Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.

e) Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

f) Tenir les competències clau necessàries, d'acord amb el que recull l'annex IV d'aquest Reial decret, per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Per a l'accés als certificats de professionalitat es realitzaran proves de competència matemàtica i de comunicació en llengua castellana i, si n'hi ha, en llengua cooficial, en el nivell que correspongui. A més per a aquells que incloguin un mòdul de llengua estrangera es requerirà proves de competència en comunicació en llengua estrangera en el corresponent nivell. Aquestes proves es realitzaran en relació amb les competències definides en l'annex IV d'aquest Reial decret.

Aquestes competències estan inspirades en els àmbits establerts en la Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006 sobre les competències clau per a l'aprenentatge permanent (2006/962/CE) i en el Marc Comú Europeu de referència per a les llengües.

Per verificar amb objectivitat i rigor tècnic el compliment d'aquest requisit , els serveis públics d'ocupació determinaran el procediment de realització de les proves de competències clau necessàries per accedir a la formació dels certificats de professionalitat, com a part del procés de selecció dels alumnes, així com els resultats concrets que han de comprovar i els criteris per al seu mesurament. Les proves es realitzaran pels centres formatius, amb la revisió del Servei de Seguiment Tècnic, d'Acreditacions i Certificacions del SOIB.

 

Estaran exempts de la realització d'aquestes proves, les persones que hagin superat amb avaluació positiva accions formatives corresponents a competències clau que figuren en el fitxer d'especialitats formatives del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

Si els alumnes no tenen algún dels requisits d'accés a la formació descrits en el paràgraf anterior, el centre de formació al que se li ha assignat la gestió de l'acció formativa per part del SOIB convocarà als alumnes sol·licitants a una prova d'accés en la que és valorarà el seu nivell de qualificació, i així garantir que  realitzaran l'acció formativa amb aprofitament.

 

No obstant, adjuntem la Guia de proves d'accés a Certificats de Professionalitat de nivells 2 i 3 de qualificació i les orientacions següents:

OFERTA FORMATIVA DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT A LA CAIB

Per una part, el Fitxer d'Especialitats Formatives inclou l'oferta formativa que es desenvolupa a partir de la publicació del Reial decret 395/2007, de 23 de març. 

En l'esmentat Fitxer es relacionan els certificats de professionalitat vigents, i hi podem trobar tant la formació associada a certificats de professionalitat del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals com especialitats formatives i formació complementària de caràcter transversal.

Per una altra part, per poder accedir a l'oferta formativa vigent ho podem fer en el cercador de cursos del SOIB