Torna

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

SOL·LICITAR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

 

Qui pot sol.licitar l'expedició dels certificats de professionalitat?

a) Qui superi, en l'ambit del subsistema de formació professional per a l'ocupació la totalitat dels mòduls formatius associats a un certificat de professionalitat, inclós el mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Podeu consultar l'oferta formativa del SOIB en el següent enllaç: CURSOS SOIB

b) Qui superi els continguts de la formació inclosos en els contractes per a la formació i els programes públics d'ocupació-formació i que estiguin associats a les unitats de competència dels certificats de professionalitat de l'ocupació relacionada amb l'ofici o lloc de treball previst en el contracte laboral, impartida de conformitat amb l'article 11 del Reial decret 34/2008, i sempre que contempli les unitats de competència que conformen el certificat de professionalitat.

Podeu consultar l'oferta dels programes d'alternança d'ocupació i formació del SOIB en el següent enllaç: Formació en alternança

c) Qui, mitjançant processos d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o vies no formals de formació, acrediti haver superat la totalitat de les unitats de competència que componen un certificat de professionalitat.

El Reial decret que regula l'acreditació de les competències professionals i les vies no formals de formació és el RD 1224/2009, de 17 de juliol.

d) Qui, a través de l'ensenyament cursat en el sistema educatiu, hagi obtingut la certificació acadèmica que acrediti la superació de la totalitat dels mòduls professionals associats a les unitats de competència que composen un certificat de professionalitat determinat, excepte que hagi completat un títol que comprengui totes les unitats de competència d'aquest certificat, segons el que disposa la disposició addicional dotzena del Reial decret 1538/2006, de 15 de desembre, pel que s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

e) Qui completi, mitjançant l'acumulació del mòdul de pràctiques no laborals i les acreditacions parcials dels mòduls formatius associats a les unitats de competència que comprengui el certificat de professionalitat.

 

Segons la disposició addicional primera del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, el SOIB expedirà a qui ho sol·licitin el certificat de professionalitat corresponent sempre que, a través de les ensenyances cursades en el sistema educatiu, hagin obtingut la certificació acadèmica que acrediti la superació de la totalitat dels mòduls professionals associats a les unitats a les unitats de competència que el conformin.

Les unitats de competència acreditades per un certificat de professionalitat o una acreditació parcial acumulable, expedida per l'Administració laboral competent, seran reconegudes per l'Administració educativa i tendran els efectes de convalidació del mòdul o mòduls professionals correspondents d'acord amb els Reials Decrets pels que s'estableixen cadascún dels títols de formació professional, a qui els sol·licitin.