Torna

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

 

MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS

 

Els certificats de professionalitats publicats a partir de febrer de 2008, segons la normativa vigent, obliga a que hi ha una sèrie de capacitats que s'han d'adquirir en un entorn real de treball, del conjunt de mòduls formatius que configuren el certificat de professionalitat. Aquestes s'organitzaran en un mòdul de formació pràctica que es desenvoluparà, amb caràcter general, en un centre de treball.

Aquesta formació tindrà caràcter de pràctica professional no laboral i es desenvoluparà a través d'un conjunt d'activitats professionals que permetran completar les competències professionals no adquirides en el context formatiu, tal com s'exposa en l'article 5 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.

El mòdul de formació pràctica en centres de treball s'ha de desenvolupar preferentment quan s'hagin superat totes les accions formatives (mòduls docents) mitjançant una avaluació positiva.

El centre de formació que gestioni la formació que el SOIB li hagi assignat serà l'encarregat d'organitzar les pràctiques dels alumnes, mitjançant convenis o acords entre el centre formatiu i els centres de treball.

Per tal d'ampliar aquesta informació en relació al mòdul de formació pràctica en centres de treball hem elaborat una Guia orientativa per als alumnes i una Guia orientativa per als centres d'accions formatives associades a certificats de professionalitat.

 

EXEMPCIÓ DEL MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS


D'acord amb el Reial decret 34/2008, de 18 de gener: "Estan exempts de fer aquest mòdul els alumnes dels programes de formació en alternança amb l'ocupació, en l'àrea del certificat corresponent i els que es realitzin en el marc de la formació professional dual, i concretament, els que són objecte d'un contracte per a la formació i l'aprenentatge, així com els qui acreditin una experiència laboral d'almenys tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els darrers 5 anys transcorreguts fins la data de sol·licitud de l'exempció, i que se correspongui amb les capacitats recollides en el citat mòdul del certificat de professionalitat."
 
Les sol·licituds d'exempció d'aquest mòdul per correspondència amb la pràctica laboral s'han de fer d'acord amb el que regulin les administracions laborals corresponents, que n'han d'expedir un certificat d'exempció.
 
Aquesta experiència laboral s'acreditarà mitjançant la documentació establerta a l'article 5 bis del Reial decret 34/2008, de 18 de gener.
 
El Reial decret esmentat també estableix que l'experiència laboral a l'efecte de l'exempció del mòdul de formació pràctica en centres de treball, s'ha d'acreditar mitjançant la DOCUMENTACIÓ següent: 

1.      Per a treballadors per compte d'altri
Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Institut Social de la Marina o la Mutualidad a la qual estiguin afiliats, en què consti l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.

Certificació original o còpia compulsada de l'empresa en què hagin adquirit l'experiència laboral, en la qual consti específicament la durada de la prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en el qual s'ha fet la dita activitat.

 
Documentació:

 a) Emplenau el document de sol·licitud d'exempció per treballador/a per compte d'altri (MODEL CATALÀ / MODEL CASTELLÀ). 

b) Fotocòpia del DNI o NIE.

c) Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina o la Mutualidad a la qual estiguin afiliats, en la qual ha de constar l'empresa, la categoria laboral (el grup de cotització) i el període de contractació.

d) Certificació original o còpia compulsada de l'empresa en què hagin adquirit l'experiència laboral, en la qual ha de constar específicament la durada de la prestació del contracte, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en què s'ha fet la dita activitat (MODEL CATALÀ / MODEL CASTELLÀ).

 

2.      Per a treballadors autònoms o per compte propi
Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina, dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

Declaració responsable del compliment dels requisits amb la descripció de l'activitat desenvolupada i d'interval de temps en què s'ha dut a terme.

Documentació:

a)  Emplenau el document de sol·licitud d'exempció per a treballadors autònoms (MODEL CATALÀ / MODEL CASTELLÀ)

b) Fotocòpia del DNI o NIE (identificació de la persona interessada, d'acord amb l'article 31 de la LRJPAC). 

c) Certificació original o còpia compulsada de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l'Institut Social de la Marina, dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial corresponent.

d) Declaració responsable del compliment dels requisits amb la descripció de l'activitat duta a terme i de l'interval de temps en què s'ha fet la dita activitat (MODEL CATALÀ / MODEL CASTELLÀ).

 

 3.      Per a treballadors voluntaris o becaris
Certificació de l'organització o empresa en què s'hagi prestat l'assistència en la qual han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l'any en què es varen dur a terme i el nombre total d'hores que hi dedicaren.
 

Si es compleixen els requisits que determina la norma per a l'exempció del mòdul de pràctiques professionals no laborals, el procediment a seguir per sol·licitar-lo és el següent:

Documentació:

a) Emplenau el document de sol·licitud d'exempció per treballador voluntari o becari (MODEL CATALÀ / MODEL CASTELLÀ). 

b) Fotocòpia del DNI o NIE identificació de la persona interessada, d'acord amb l'article 31 de la LRJPAC). 

c)  Certificació de l'organització o empresa  en la qual s'hagi prestat l'assistència, en què han de constar, específicament, les activitats i funcions realitzades, l'any en què es varen fer i el nombre total d'hores que hi dedicaren (MODEL CATALÀ / MODEL CASTELLÀ).

 

Una vegada s'ha emplenat la sol·licitud i s'hi ha adjuntat la documentació, s'ha de registrar d'entrada en el Registre del SOIB o a qualsevol oficina d'ocupació. Posteriorment, l'administració laboral competent expedirà un certificat d'exempció del mòdul de pràctiques, en el cas de ser favorable la petició.