Torna

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

COM SOL·LICITAR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT O ACREDITACIONS PARCIALS ACUMULABLES

 

 

El certificat de professionalitat s'expedirà una vegada s'hagin superat els mòduls formatius corresponents a la totalitat de les unitats de competència en que s'estructuri el certificat; o parcialment, s'expediran acreditacions parcials acumulables per unitats de competència assolides (només podran sol·licitar-se aquestes acreditacions parcials en el cas dels certificats inclosos en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat, publicats en el "Butlletí Oficial de l'Estat" a partir del dia 4 de setembre de 2008).

  1. Emplenar la sol·licitud model Certificat/APA/Duplicats (MODEL CASTELLÀ/MODEL CATALÀ)

  2. Aquestes sol·licituds, juntament amb la documentació acreditativa que es relaciona en ella, s'han de presentar en el registre del SOIB, en qualssevol de les oficines del SOIB o en les formes que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Per rebre més informació, podeu adreçar-vos al Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), al telèfon 971784991 ext. 69485.

Oficines SOIB