Torna

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

INFORMACIÓ CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT DEROGATS

 

El certificats de professionalitat publicats durant el periode 1995-1998 sota la vigència del Pla FIP s'estan adaptant al Catàleg Nacional de Certificats de Professionalitat.

Des del 2008 s'estan derogant certificats del període 1995-1998 i s'està establint l'equivalència amb certificats basats en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. 

Amb la publicació del Reial decret 1675/2010, de 10 desembre, que modifica el Reial decret 34/2008, en l'article 3.2 s'exposa que en la disposició transitòria tercera "també podran sol.licitar l'expedició, en el termini de 5 anys des de la finalització amb avaluació positiva de la formació dels esmentats certificats de professionalitat".

No obstant aquests certificats de professionalitat derogats, del període 1995-1998, només podràn sol·licitar-se en els casos d'haber-se realitzat la formació completa del certificat no en els referits a formació modular o no completa. En aquest sentit i segons la disposició transitòria tercera paràgraf 2 "també podran sol·licitar l'expedició, en el termini de cinc anys des de la finalització amb avaluació positiva de la formació:

a) Les persones que, havent realitzat part d'aquella formació durant la vigència del reial decret que es deroga, completin la mateixa després de la seva derogació.

b) Les persones que realitzin la formació d'aquests certificats de professionalitat sota els plans de formació i les accions formatives que ja estiguin aprovades en la data d'entrada en vigor dels reial decret, en virtut de l'Ordre TAS 718/2008, de 7 de març."

 

Fins l'actualitat els reials decrets que s'han anat derogant se n'ha establert l'equivalència amb el nous certificats. Aquesta informació està recollida en el Fitxer d'especialitats Formatives, o en cadascún dels reials decrets que regulen els certificats de professionalitat en qüestió.