Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

El servei

 

Es competència de la Direcció general de Salut Pública i Consum les diferents autoritzacions sanitàries, tant de funcionament com de modificació, referents als centres, serveis i establiments sanitaris. 

Segons el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, es considera:

Centre sanitari: és el conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions en què professionals capacitats, per la seva titulació oficial o habilitació professional, realitzen bàsicament activitats sanitàries per tal de millorar la salut de les persones. Els centres sanitaris poden estar integrats per un o diversos serveis sanitaris, que constitueixen la seva oferta assistencial.

Servei sanitari: és la unitat assistencial, amb organització diferenciada, dotada dels recursos tècnics i dels professionals capacitats per la seva titulació oficial o habilitació professional, per realitzar activitats sanitàries específiques.Pot estar integrat en una organització en la qual l'activitat principal pot no ser sanitària.

Establiment sanitari: és un conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions en què professionals capacitats, per la seva titulació oficial o habilitació professional, realitzen bàsicament activitats sanitàries de dispensació de medicaments o adaptació individual de productes sanitaris.

 

Autoritzacions sanitàries

Aquests centres, serveis i establiments sanitàris han de comptar amb la perceptiva autorització sanitària. Les diferents autoritzacions sanitàries es classifiquen en:

Autorització sanitària de funcionament que és la que faculta als centres, serveis i establiments sanitaris, públics o privats, de qualsevol classe i naturalesa, per realitzar la seva activitat. Aquesta autorització serà concedida per a cada establiment i per a cada centre sanitari, així com per a cada un dels serveis que constitueixen la seva oferta assistencial.

Autorització sanitària de modificació és la que demanaran els centres, serveis i establiments sanitaris que realitzin canvis en la seva estructura, en la seva titularitat o en la seva oferta assistencial.

 

En el cas d'hospitals existeixen, a més de les anteriors, l'autorització sanitària de instal·lació (nova instal·lació o reformes), anomenada autorització prèvia. Una vegada obtinguda aquesta autorització s'ha de sol·licitar l'autorització sanitària de funcionament.

En el cas que es pretengui fer el tancament total o parcial d'un centre hospitalari en funcionament degudament autoritzat, es comunicarà a la Conselleria de Salut i Consum, i prèvia audiència al titular del centre, l'administració pot acordar, prèvies raons justificades al respecte, un règim temporal de funcionament del centre hospitalari o d'algunes de les seves dependències, per garantir l'assistència sanitària de la població.