Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

SERVEI D'AVALUACIÓ, ACREDITACIÓ I INSPECCIÓ

 

Es competència de la Direcció general d'Acreditació, Docència i Recerca en Salut les diferents autoritzacions sanitàries, tant de funcionament com de modificació, referents als centres, serveis i establiments sanitaris. 

Segons el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, es considera:

Centre sanitari: és el conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions en què professionals capacitats, per la seva titulació oficial o habilitació professional, realitzen bàsicament activitats sanitàries per tal de millorar la salut de les persones. Els centres sanitaris poden estar integrats per un o diversos serveis sanitaris, que constitueixen la seva oferta assistencial.

Servei sanitari: és la unitat assistencial, amb organització diferenciada, dotada dels recursos tècnics i dels professionals capacitats per la seva titulació oficial o habilitació professional, per realitzar activitats sanitàries específiques.Pot estar integrat en una organització en la qual l'activitat principal pot no ser sanitària.

Establiment sanitari: és un conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions en què professionals capacitats, per la seva titulació oficial o habilitació professional, realitzen bàsicament activitats sanitàries de dispensació de medicaments o adaptació individual de productes sanitaris.

 

TRÀMITS CENTRES, SERVEIS I ESTABLIMENTS SANITARIS

1. Autorització d'instal·lació (prèvia) de centres santaris amb internament

2. Autorització / Renovació de funcionament de centres sanitaris amb internament

3. Autorització / Renovació de funcionament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris

4. Autoritzacions de modificació: (ampliació de serveis, baixa de serveis, canvis estructurals i canvis de titularitat)

5. Comunicació de tancament de centres sanitaris sense internament, establiments i serveis sanitaris

TRÀMITS TOXINA BOTULÍNICA

Autorització ús de toxina botulínica