Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Obtenció

Per realitzar l'obtenció de teixits es requereix una unitat assistencial, sota la responsabilitat d'un metge especialista, per dur a terme qualsevol de les activitats destinades a disposar de teixits i cèl·lules d'origen humà o possibilitar l'ús de residus quirúrgics amb les finalitats a què es refereix la normativa vigent sobre la matèria. 

L'obtenció de teixits i cèl·lules només es pot dur a terme en els centres o les unitats sanitàries que estiguin degudament autoritzats per l'autoritat sanitària competent.

Aquests centres i unitats sanitàries han de tenir una autorització específica per obtenir cada tipus de teixit o grup cel·lular. L'autorització és vàlida per u nperíode de quatre anys, a la finalització del qual es pot sol·licitar la seva renovació. En cap cas s'ha d'entendre prorrogada de manera automàtica

 

Cèl·lules_Teixits_Obtenció_Documentació.pdf Documentació a presentar 

Cèl·lules_Teixits_Obtencio_Sol·licitud.pdf Sol·licitud d'autorització o renovació