Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Certificació tècnica sanitària de vehícles de transport sanitari

  

Les ambulàncies abans de la seva posada en funcionament hauran de demanar una certificació sanitària que tindrà una validesa de 2 anys.

Una vegada renovada la primera certificació el termini de la nova renovació és anual. 


Procediment

1. Presentació de la sol·licitud d'autorització i documentació requerida.

2. Revisió de la documentació. Si la documentació és incompleta es notificaran les deficiències per escrit a l'interessa que disposa d'un termini de 10 dies per solucionar-les.

3. Inspecció de l'ambulància per part del Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció.

4. Certificació de l'ambulància signada pel director general de Salut Pública i Consum i notificació a l'interessat. 


Documentació a presentar en cas de certificació tècnica sanitària

1. Sol·licitud - Certificació tècnica ambulàncies.pdf Sol·licitud de certificació tècnica-sanitaria dirigida a la Direcció General de Salut Pública i Consum.

2. Pàgina Web Document justificatiu del pagament de taxes

3. En cas de titularitat persona física: Còpia del DNI.

4. En cas de titularitat persona jurídica: còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Si no ho és, l'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de realitzar mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el qual han de constar les normes per les quals se'n regula l'activitat,inscrits, si escau, en el Registre Oficial. S'ha de presentar, així mateix:

- Codi d'Identificació Fiscal (CIF).

- Document acreditatiu (original o compulsat) de la personalitat del representant (apoderament) i còpia del seu DNI.

5. Llistat de personal amb les seves titulacions o cursets. En cas de vehicles de suport vital avançat relació de personal amb certificats de col·legiació originals o compulsats i vigents (emesos amb menys de 6 mesos d'antelació) que especifiquin titulació i especialitat. No és necessari la presentació del certificat de col·legiació si el col·legi corresponent disposa d'un sistema d'informació accessible via telemàtica.

6. Documentación relativa al vehícle:

- Permís de circulació

- Fixta tècnica

- Assegurança de responsabilitat civil il·limitada o de 50.000.000 €

- Relació material de l'ambulància


Documentació a presentar en cas de renovació de certificació tècnica sanitària

1. Sol·licitud - Certificació tècnica ambulàncies.pdf Sol·licitud de renovació de certificació tècnica-sanitaria dirigida a la Direcció General de Salut Publica i Consum.

2. Pàgina Web Document justificatiu del pagament de taxes

3. La resta de documentació assenyalada per a la certificació. No es presentara aquesta documentació quan no s'hagin produït modificacions respecte de la presentada en el seu dia en l'expedient de certificació inicial. En aquest cas, la persona interessada haurà d'indicar per escrit que la documentació no es presenta per estar en poder de l'Administració i no haver sofert modificacions.


Referència legal

PDF Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació de transports terrestres

PDF Reial decret 619/1998, de 17 d'abril, pel qual s'estableixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehícles de transport sanitari per carretera