Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Autorització de funcionament d'un centre mòbil d'assistència sanitària

  

S'entén per centre mòbil d'assistència sanitària un centre sanitari que trasllada mitjans personals i tècnics amb la finalitat de realitzar activitats sanitàries. Aquests centres hauran de sol·licitar l'autorització sanitària de funcionament. Aquesta autorització s'ha d'exigir amb caràcter preceptiu de manera previ a l'inici de l'activitat, havent de ser renovada cada 10 anys. 


Procediment

1. Presentació de la sol·licitud d'autortizació i documentació requerida.

2. Revisió de la documentació. Si la documentació és incompleta es notificaran les deficiències per escrit a l'interessat que disposa d'un termini de 10 dies per solucionar-les.

3. Inspecció del centre per part del Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció.

4. Informe proposta de resolució d'autorització.

5. Resolució d'autorització del director general de Salut Pública i Consum, notificació de la resolució a l'interessat i inscripció del centre en el Registre de Centres, Serveis i Establiments sanitaris.


Documentació a presentar en cas d'autorització

1. Sol·licitud - Centres mòbils assistència sanitària.pdf Sol·licitud d'autorització de funcionament dirigida a la Direcció General de Salut Pública i Consum.

2. Pàgina Web Document justificatiu del pagament de taxes

3. En cas de titularitat persona física: còpia del DNI.

4. En cas de titularitat persona jurídica: còpia compulsada de l'escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Si no ho és, l'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de realitzar mitjançant escriptura o document de constitució, estatuts  o acte fundacional, en el qual han de constar les normes per les quals se'n regula l'activitat, inscrits, si escau, en el Registre Oficial. S'ha de presentar, així mateix:

- Codi d'Identificació Fiscal (CIF)

- Document acreditatiu (original o compulsat) de la personalitat del representant (apoderament) i còpia del seu DNI.

5. Designació del Director Sanitari del Centre i substitut d'aquest amb titulació professional d'acord amb l'activitat a desenvolupar en el centre.

6. Memòria descriptiva de la naturalesa del centre, firmada pel Director Sanitari, que ha d'incloure:

- Oferta assistencial que es pretén prestar i equipaments i infraestructures necessàries per desenvolupar-la.

- Sistema establert per garantir la confidencialitat de les dades de caràcter personal contingudes en la documentació clínica de la consulta, d'acord amb la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

7. Relació del personal sanitari firmada pel Director Sanitari del centre amb:

- Certificats de col·legiació originals o compulsats i vigents (emesos amb menys de 6 mesos d'antelació) que especifiquin titulació i especialitat. No és necessari la presentació del certificat de col·legiació si el col·legi corresponent disposa d'un sistema d'informació accessible via telemàtica.

- Títols compulsats en el cas que no existeixi col·legi professional.

8. En el cas de centres productors de residus sanitaris, sistema d'eliminació de residus, d'acord amb la legalitat vigent (contracte amb empresa de recollida de residus sanitaris o sistema d'eliminació propi amb tecnologia aprovada per la Conselleria de Medi Ambient).

9. Si disposa d'equips o instal·lacions de radiodiagnòstic, radioteràpia o de medicina nuclear:

- Certificat d'inscripció en el Registre de la Conselleria d'Industria.

- Acreditació de qualificació necessària per al maneig d'instal·lacions de radiodiagnòstic, radioteràpia o medicina nuclear.

10. Documentació relativa al vehicle:

- Fotocòpia del permís de circulació

- Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.

- Fotocòpia de l'assegurança del cotxe.

- Dades del conductor i fotocòpia del carnet de conduïr.


  Documentació a presentar en cas de renovació

1. Sol·licitud - Centres mòbils assistència sanitària.pdf Sol·licitud de renovació d'autorització de funcionament dirigida a la Direcció General de Salut Pública i Consum.

2. Pàgina Web Document justificatiu del pagament de taxes

3. La resta de documentació assenyalada per a l'autorització de funcionament. No es presentarà aquesta documentació quan no s'hagin produït modificacions respecte de la presentada en el seu dia en l'expedient d'autotizació inicial. En aquest cas, la persona interessada haurà d'indicar per escrit que la documentació no es presenta per estar en poder de l'Administració i no haver sofert modificacions.


Referència legal

RD 1277-2003 Centros sanitarios.pdf Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.

Decreto 100-2010 cas..pdf Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears. 

Ordre de 3 de desembre de 1996, condicions i requisits C.S. i consultoris.pdf Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum, de 3 de desembre de 1996,  per la qual s'estableixen les condicions i requisits tècnics de funcionament dels Centres de Salut i dels Consultoris de Professionals Sanitaris.

Ley General de sanidad.pdf Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat. 

Llei salut Illes balears.pdf Llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut de les Illes Balears. 

Ley 16-2003 cohesión y calidad.pdf Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. 

Ley 44-2003 Profesiones Sanitarias.pdf Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. 

Ley 41-2002 autonomia del paciente.pdf Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.  

Decret 110-2010, Reglament supresió barreres arquitectòniques (deroga Decret 20-2003).pdf Decret  110/2010, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. 

Decret 46-2009 fulls de reclamacions.pdf Decret 46/2009, de 10 de juliol, sobre les fulles de reclamació o de denúncia en matèria en consum.