Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Implantació

 

Per realitzar l'implantació de teixits es requereix d'una unitat assistencial, sota la responsabilitat d'un metge especialista per dur a terme qualsevol de les activitats que impliquin utilització terapèutica de teixits humans, i engloba les accions de trasplantar, empeltar o implantar. 

L'aplicació de cèl·lules  i teixits humans es pot dur a terme només en els centres o les unitats sanitàries degudament autoritzades per l'autoritat sanitària competent. 

Aquests centres i unitats sanitàries han de tenir una autorització específica per a cada activitat d'aplicació o implantació de cèl·lules i teixits i per ca cada tipus de cèl·lules i teixits. 

El període de vigència de les autoritzacions serà de quatre anys, a la seva finalització s'haurà de sol·licutar la seva renovació. En cap cas s'ha d'entendre prorrogada de manera automàtica.

 

Cel·lules_Teixits_Implantació_Documentació.pdf Documentació a presentar

Cèl·lules_Teixits_Implantació_Sol·licitud.pdf Sol·licitud d'autorització o renovació