Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Autorització/renovació de funcionament d'un centre sanitari sense internament

  

S'entén per centre sanitari conjunt organitzat de mitjans tècnics i instal·lacions en qué professionals capacitats, per la seva titulació oficial o habilitació professional, utilitzen bàsicament activitats sanitàries, per tal de millorar la salut de les persones. Els centres sanitaris poden  estar integrats per un o diversos serveis sanitaris que constitueixen la seva oferta assistencial.

Aquests centres hauran de sol·licitar l'autorització sanitària de funcionament. Aquesta autorització s'ha d'exigir amb caràcter preceptiu de manera prèvia a l'inici de activitat, havent de ser renovada cada 10 anys.

Les consultes de professionals sanitaris, de les quals és titular el mateix professional, i sempre que no realitzin tècniques de cirurgia major ambulatòria ni disposin d'equipaments sotmesos a legislació específica, poden adjuntar a la sol·licitud d'autorització de funcionament una declaració responsable de compliment dels requisits que han de reunir, a més de la documentació preceptiva, i iniciar-ne l'activitat amb caràcter previ a la resolució de l'expedient d'autorització.

   

 Documentació a presentar i sol·licitud