Torna

Central de Contractació

 

Acord marc subministrament paper per a escriptura i impressió (CC 1/2016 AM)

 INFORMACIÓ GENERAL DE L'ACORD MARC

INSTRUCCIONS.pdfINSTRUCCIONS.pdf

PCA.pdfPCA.pdf

PPT.pdfPPT.pdf

TERCERA SUBHASTA (ANUALITAT 2019): Els preus actualment vigents pels nous contractes derivats són els que figuren a la "Resolució adjudicació tercera subhasta 2019". La proposta dels nous contractes derivats es fa omplint l'"Annex 1" que s'ha de trametre juntament amb el "Model certificat existència de crèdit" (pel sector públic i centres docents) o document comptable RF i l'autorització de la despesa pluriennal, si és el cas, a la Central de Contractació. Si l'expedient fiscalitza, la Central de Contractació remet la proposta d'aprovació de l'expedient del contracte derivat a l'entitat tramitadora de l'expedient per a la seva fiscalització. Després, i una vegada fiscalitzat l'expedient, la Central de Contractació resol l'aprovació de l'expedient i l'adjudicació del contracte derivat. Una vegada notificada aquesta Resolució, podeu utilitzar l'"Annex 2" per fer la comanda de paper directament a l'empresa.

Resolució adjudicació segona subhasta.pdfResolució adjudicació tercera subhasta 2019.pdf

Fulla de CàlculTermini de contractes.xlsx

Annex 1 Proposta Word 93-2007_f.docAnnex 1 Proposta Word 93-2007_f.doc

Annex 1 Proposta Open.odtAnnex 1 Proposta Open.odt

Model certificat existència de crèdit.docModel certificat existència de crèdit.doc

Model Certificat existència crèdit.odtModel Certificat existència crèdit.odt

Annex 2 model comanda paper.docAnnex 2 model comanda paper.doc

Annex 2 model comanda paper.odtAnnex 2 model comanda paper.odt