Torna

CATIB

Funcions

Funcions de la Coordinació Autonòmica de Trasplantaments

El coordinador autonòmic de trasplantaments té les funcions següents:

 • Organització, direcció i ordenació de la Xarxa Autonòmica de la Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears:
  a) Col·laborar amb els centres acreditats en la posada en marxa de programes d’extracció i implantació d’òrgans i teixits.
  b) Proporcionar suport tècnic als coordinadors hospitalaris de trasplantaments dels centres acreditats.
  c) Dur a terme accions per a la implantació i/o potenciació de programes de trasplantament, dins de les quals pot proposar la acreditació de nous centres per a la detecció, l’extracció i/o la implantació d’òrgans i teixits a la direcció general competent en matèria de trasplantaments.
  d) Elaborar la memòria anual d’activitats.

 • Col·laborar en l’elaboració de les diferents normes jurídiques relacionades amb la donació i el trasplantament.

 • Promoció de la donació d’òrgans i teixits:
  a) Participar en activitats relacionades amb la promoció de la donació d’òrgans i teixits.
  b) Elaboració de campanyes institucionals dedicades a la promoció de la donació.
  c) Gestió del carnet de donant.

 • Promoure la docència i la investigació en el camp del trasplantament.

 • Programar cursos de formació continuada per als coordinadors de trasplantaments i altre personal sanitari relacionat amb aquesta activitat.

 • Gestió de registres i llistes d’espera:
  a) Conèixer i supervisar les llistes d’espera.
  b) Gestionar el Registre de Malalts Renals de les Illes Balears.
  c) Tenir coneixement dels pacients desplaçats per a la realització d’un trasplantament fora de la nostra comunitat.
  d) Gestionar el Registre de Donació i Trasplantaments.
  e) Gestionar tots els aspectes relacionats amb el Registre Espanyol de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) en la nostra comunitat autònoma.
  f) Col·laborar en tots els aspectes relacionats amb la donació i el trasplantament d’òrgans i teixits en els registres sanitaris de la comunitat autònom

 • Elaborar programes de control de qualitat del procés de donació i trasplantament.

 • Coordinar les relacions entre la Xarxa Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears i l’Organització Nacional de Trasplantaments.

 • Centralitzar la informació relativa a donació i trasplantament i relacionar-se amb altres organitzacions, tant nacionals com internacionals.