Torna

Llengua catalana EBAP

Tallers de llengua oral i de llengua escrita

D’acord amb la Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 3 de desembre de 2018 per la qual es publica l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP per a l’any 2019 (BOIB núm. 153, de 6 de desembre), s’ofereixen tallers presencials de llengua escrita i de llengua oral per als alumnes dels cursos de llengua catalana.

Són aplicables als tallers de llengua oral i de llengua escrita les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2019 (annex 2 de la Resolució esmentada).

 

Destinataris

Són destinataris exclusius dels tallers d’expressió escrita els alumnes admesos als cursos de coneixements generals de llengua catalana de l’EBAP, de qualsevol modalitat, corresponents a la convocatòria de 2019.

Són destinataris dels tallers d’expressió oral els alumnes admesos als cursos de coneixements generals de llengua catalana de l’EBAP, de qualsevol modalitat, corresponents a la convocatòria de 2019, i també les persones que tinguin dret d’examen d’acord amb el punt 23.4 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de l’any 2019.