Torna

Llengua catalana EBAP

Publicació de les llistes provisionals d’aptes i no aptes, per illes, de la prova de llenguatge administratiu

Acord de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP pel qual s’aproven les llistes provisionals d’aptes i no aptes de la prova de llenguatge administratiu

LA Eivissa.pdf Eivissa

LA Formentera.pdf Formentera

LA Menorca.pdf Menorca

LA Mallorca.pdf Mallorca

Publicació de la llista provisional, rectificada, d’aptes i no aptes de Mallorca de la prova de llenguatge administratiu

Acord de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP de rectificació de l’acord de dia 20 de juny de 2019 pel qual es varen aprovar les llistes provisionals d'aptes i no aptes de la prova de llenguatge administratiu corresponent a la convocatòria de l'any 2019, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les persones afectades per la rectificació disposen d’un termini de tres dies hàbils (del 18 al 22 de juliol, ambdós inclosos) per sol·licitar revisió de la prova i tràmit de vista. Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al fax 971 17 63 19.

LA Mallorca (rectificada).pdf LA Mallorca (rectificada)

Acta sessió de la Comissió Tècnica de Català.pdf Acta sessió de la Comissió Tècnica de Català

Requisits per superar les proves de llengua catalana

Per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’han de complir, necessàriament, dues condicions:

a) Obtenir, com a mínim, 50 punts en el total de la prova.

b) Obtenir el mínim de puntuació exigida en tots els blocs de què consta la prova.

Per obtenir el certificat, és necessari superar, per separat, cada bloc, independentment que s’hagin aconseguit 50 punts o més en la qualificació global.

D’acord amb el punt 25.5 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana del 2019, si en la prova del certificat de llenguatge administratiu no se supera el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, s’assoleix la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, es conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2020. En aquest cas, els examinands han de fer la prova sencera.

Tràmit de vista

– El termini per sol·licitar revisió de la prova i tràmit de vista és del 24 al 26 de juny, ambdós inclosos. Les sol·licituds s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al fax 971 17 63 19.

– S’informarà de la data concreta del tràmit de vista a la pàgina web i per correu electrònic.

Informació addicional

– No s’han corregit totalment les proves que presenten algun bloc no superat. En aquests casos, figura la denominació NQ («no quantificat») en el bloc d’expressió escrita.
– En el tràmit de vista es podrà consultar l’original o una còpia de la prova i els criteris de correcció.
– No es facilitarà cap còpia del solucionari de la prova, atès que es pot consultar a la pàgina web Llengua Catalana EBAP
– El dia del tràmit de vista totes les proves ja estan corregides i, també, revisades per la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP.
– La sessió del tràmit de vista no té caràcter acadèmic.
– Els examinands que hagin assistit al tràmit de vista disposaran d’un termini de cinc dies comptador des de l’endemà que hagi tingut lloc la sessió per presentar un escrit d’al·legacions contra la puntuació obtinguda. La Comissió contestarà les al·legacions que estiguin argumentades.
– Durant el desenvolupament de la sessió del tràmit de vista no es podrà utilitzar cap tipus d’aparell o dispositiu electrònic.