Torna

Llengua catalana EBAP

Llistes definitives d’aptes i no aptes de les proves de català de l’EBAP de 2022

Llistes definitives d’aptes i no aptes de les proves de juny de 2022 (acord de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP de 19 de setembre de 2022):

B1 B2 C1 C2

Llenguatge administratiu

PDF B1 Mallorca

PDF B2 Mallorca

PDF B2 Menorca

PDF B2 Eivissa

PDF B2 Formentera

C1 - Mallorca.pdf C1 Mallorca

C1 - Menorca.pdf C1 Menorca

C1 - Eivissa.pdf C1 Eivissa

C1 - Formentera.pdf C1 Formentera

C2 - Mallorca.pdf C2 Mallorca

C2 - Menorca.pdf C2 Menorca

C2 - Eivissa.pdf C2 Eivissa

LA - Mallorca.pdf LA Mallorca

LA - Menorca.pdf LA Menorca

LA - Eivissa.pdf LA Eivissa

LA - Formentera.pdf LA Formentera

 

Tramesa dels certificats

L’EBAP enviarà per correu electrònic, amb signatura digital, els certificats de nivell a totes les persones que hagin superat les proves.

Conservació de qualificacions de la part escrita

D’acord amb el punt 24.3 de les instruccions del Pla de Formació de Llengua Catalana de 2022, en cas que no s’hagi superat el bloc d’expressió i interacció orals, però, en canvi, s’hagi assolit la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, l’EBAP conserva la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l’any 2023.

En aquest cas, en la convocatòria de 2023 les persones afectades només s’hauran d'examinar del bloc d’expressió i interacció orals.

Conservació de les qualificacions de la part oral

Així mateix, d’acord amb el punt 24.4 de les instruccions, en cas que no s’hagi superat algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral i comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió i interacció escrites), però, en canvi, s’hagi assolit la puntuació mínima exigida en el bloc d’expressió i interacció orals, l’EBAP conserva la qualificació d’apte d’aquest darrer bloc fins a la convocatòria de proves de l'any 2023.

En aquest cas, en la convocatòria de 2023 les persones afectades només s’hauran d’examinar dels blocs de la part escrita.

Conservació del dret d’examen (llenguatge administratiu)

Finalment, d’acord amb el punt 24.5 de les instruccions, si en la prova del certificat de coneixements de llenguatge administratiu no s’ha superat el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, s’ha assolit la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, l’EBAP conserva el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2023.

En aquest cas, les persones afectades hauran de fer la prova sencera.

Interposició de recursos

Contra l’acord de la Comissió, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de les llistes, d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.