Torna

Llengua catalana EBAP

Requisits d'inscripció

Per inscriure's als cursos de llengua catalana cal acreditar els requisits següents:

Certificat

Requisit que s'ha d'acreditar
A2

Cap

B1

Cap

B2

Nivells A2 o B1
Si no es disposa de cap certificat, es pot acreditar l’assistència mínima a un curs de llengua catalana de nivell B1 o equivalent, impartit en el període 2011-2019.

C1

Nivell B2

C2

Nivell C1

Llenguatge
administratiu

Nivells C1 o C2

A l’efecte d’acreditar nivells de coneixement, només es reconeixen els certificats expedits per l’EBAP, o els expedits o declarats equivalents per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. Per a això, és aplicable l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març), o la norma que la substitueixi, si escau.

Podeu consultar els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística aquí.

A més d’acreditar el certificat de coneixements corresponent, el personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, ha de presentar un certificat de la persona responsable de l’Administració o l’entitat que acrediti la seva condició d’empleat públic en actiu.

Presentació de requisits

Les persones que s’inscriguin a algun curs de llengua catalana han de presentar també, durant el termini d’inscripció establert, els requisits exigits, si escau.

• El personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i del seu sector públic instrumental les dades del qual estiguin actualitzades en el Portal de Serveis al Personal no ha de presentar cap requisit acadèmic dels esmentats en el punt 5. En cas que les dades no estiguin actualitzades, s’ha d’enviar una còpia de la documentació corresponent a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

• El personal sense accés al Portal de Serveis al Personal de la CAIB —personal del Servei de Salut, personal administratiu adscrit a centres docents i a la UIB, i personal del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma— i el personal d’altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les seves entitats dependents, pot fer la sol·licitud seguint dos procediments, ha d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19 la documentació següent:

– Certificat de la persona responsable de l’Administració o l’entitat que acrediti la seva condició d’empleat públic en actiu.

– Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, tret que s’hagi obtingut el certificat corresponent en alguna convocatòria de l’EBAP, circumstància que s’ha d’indicar en la sol·licitud.