Torna

Llengua catalana EBAP


Preguntes més freqüents


Preguntes més freqüents. Llengua catalana de l'EBAP

- Inscripció
- Certificats
- Convocatòries


Inscripció

P: Qui es pot inscriure als cursos de català de l'EBAP?

- Tot el personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) —inclòs el personal del Servei de Salut i el dels cossos docents.

- El personal dels organismes i els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.El personal de les altres administracions de l’àmbit territorial de les Illes Balears i de les entitats dependents.

- El personal dels serveis administratius de la Universitat de les Illes Balears (UIB).


P: Com m’hi puc inscriure?
R: La inscripció es pot fer tant de forma telemàtica com presencial. El personal amb accés al Portal de Serveis al Personal s’ha d’inscriure per aquest portal d’intranet. La resta pot tramitar la sol·licitud seguint dos procediments: inscripció presencial a un registre oficial mitjançant el model de sol·licitud, o bé inscripció per Internet seguint la ruta següent: Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) > Pla de Formació de Llengua Catalana 2020 > Inscripció.


P: Faig la inscripció pel Portal de Serveis al Personal, però no veig l’oferta de cursos.
R: Assegurau-vos que els filtres estan configurats de la manera següent:

  • Filtre per illa: heu de seleccionar l’illa.
  • Filtre per pla: heu de seleccionar «Pla de Llengües 2020».


P: Què he de presentar per inscriure'm a un curs?
R: 
Les persones sense accés al Portal de Serveis al Personal han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19 la documentació següent:

a) Certificat de la persona responsable de l’administració o l’entitat que acrediti la seva condició d’empleat públic en actiu.

b) Certificat del nivell de coneixements de llengua catalana que sigui requisit per inscriure’s al curs sol·licitat, tret que s’hagi obtingut el certificat corresponent en alguna convocatòria de l’EBAP, circumstància que s’ha d’indicar en la sol·licitud.

Les persones que tenguin accés al Portal de Serveis al Personal només han de presentar el requisit de català si no tenen l’expedient personal actualitzat.


P: Intent fer la inscripció telemàtica, però la pàgina no es carrega o no es visualitza correctament.
R: 
Provau de canviar de navegador, a vegades això soluciona el problema. És recomanable utilitzar els navegadors Mozilla Firefox o Chrome.


P: Qui ha de ser la persona responsable de l’administració (per exemple, un ajuntament) que acrediti que som empleat públic en actiu?
R:
Ha de ser un responsable de l'àrea de recursos humans. En el cas dels ajuntaments, pot ser un tècnic, el regidor o el batle, per exemple.


P: Som personal de l’Ib-Salut però el portal del personal no em permet fer la inscripció als cursos. Quin és el problema?
R: 
En aquest cas, heu d'avisar l'EBAP (formaciollengues@ebap.caib.es; 971 177 625) perquè actualitzin les vostres dades dins el programa de Recursos Humans. Una vegada actualitzades, us podreu inscriure.


P: Em puc inscriure a més d’un curs?
R: 
Actualment tan sols es pot sol·licitar la inscripció a un curs. Si es detecta que la mateixa persona ha fet diverses sol·licituds, l’EBAP en triarà una aleatòriament, de manera que és important tenir clar, abans de fer la inscripció, quin curs es vol sol·licitar.


P: Faig la inscripció pel Portal de Serveis al Personal i veig els cursos, però no puc completar la inscripció.
R: 
Recordau que heu de marcar la casella «Llegiu les condicions» que apareix damunt la llista dels cursos i clicar el botó «+».

Torna al principi


Certificats

P: He superat la prova, quan podré tenir el meu certificat de coneixements?
R: 
Una vegada que la Comissió Tècnica de Català de l'EBAP hagi resolt totes les reclamacions i s’hagi publicat a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva d'aptes i no aptes, L'EBAP enviarà per correu electrònic, amb signatura digital, els certificats de nivell a totes les persones que hagin resultat aptes.


P: Si tenc dret d'examen però no super la prova, tenc dret a qualque certificat?
R: Si, les persones amb dret d’examen (és a dir, han assistit al mínim de classes o han superat el nombre mínim de tasques) tenen dret a un certificat d'assistència al curs. Aquests certificats s’han de sol·licitar a l'adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es una vegada acabats els cursos.

Torna al principi


Convocatòries

P: Quan serà la pròxima convocatòria de proves lliures de català?
R:
L’EBAP no fa proves lliures. Els exàmens que organitza l’EBAP són només per als alumnes dels seus cursos.

Les proves lliures de català, les realitza la Direcció General de Política Lingüística. Podeu informar-vos sobre dates de convocatòries a:

Tel.: 971 177 634
a/e: certificacio@dgpoling.caib.es
Web: http://dgpoling.caib.cat

A les Balears, també convoquen proves lliures les escoles oficials d’idiomes (<https://www.caib.es/sites/eoibalears/ca/certificacions-82878/>) i la Universitat de les Illes Balears (<https://slg.uib.cat/>).