Torna

Llengua catalana EBAP

Objectiu i continguts

Els objectius i els continguts dels tallers de llengua oral i de llengua escrita s’han establert a partir del document «Continguts avaluables» que hi ha publicat a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (catalaebap.caib.cat).

Taller de llengua oral (A2, B1 i B2)

OBJECTIUS

1. Parlar, sense tensió, de manera comprensible, senzilla i eficaç, produint texts breus d’estructures senzilles.

2. Parlar, amb fluïdesa i espontaneïtat, per satisfer necessitats i interessos personals, socials, familiars o laborals.

CONTINGUTS

1. Expressar-se oralment en situacions de la vida quotidiana (personal, social i laboral).

2. Expressar-se oralment sobre temes personals o relatius al camp de coneixement de l’examinand.

Taller de domini de la llengua oral (C1 i C2)

OBJECTIUS

1. Parlar, amb fluïdesa i espontaneïtat, produint texts clars, estructurats i detallats.

2. Parlar, amb espontaneïtat, fluïdesa i precisió, davant qualsevol situació.

CONTINGUTS

Expressar-se oralment amb claredat, fluïdesa i espontaneïtat, en els àmbits personal, social, acadèmic i professional.

Taller de llengua escrita (B1 i B2)

OBJECTIUS

1. Expressar-se per escrit, produint texts clars i estructurats sobre temes quotidians i d’importància immediata, i també sobre temes generals.

2. Expressar un punt de vista i exposar-ne els avantatges i els inconvenients.

3. Conèixer la normativa ortogràfica i gramatical i saber aplicar-la de manera adequada.

CONTINGUTS

1. Escriure texts adequats, coherents i cohesionats relatius a necessitats quotidianes, personals i laborals, i també sobre temes relatius a interessos propis.

2. Escriure texts amb un grau de correcció ortogràfica i gramatical acceptable.

Taller de domini de la llengua escrita (C1 i C2)

OBJECTIUS

1. Expressar-se correctament per escrit, produint texts adequats de registre formal, clars, estructurats i ben cohesionats.

2. Dominar la normativa ortogràfica i gramatical i saber aplicar-la de manera adequada.

CONTINGUTS

1. Escriure texts clars i elaborats, amb una estructura lògica i eficaç.

2. Escriure texts amb un alt grau de correcció ortogràfica i morfosintàctica i de domini del repertori lingüístic.