Torna

Llengua catalana EBAP

Convocatòria de proves de llengua catalana de 2022

Llistes definitives de persones amb dret d’examen

Mallorca

Menorca Eivissa Formentera

B1 MALLORCA provisional.pdf B1

 

B2 MALLORCA provisional.pdf B2

B2 MENORCA provisional.pdf B2
B2 EIVISSA provisional.pdf B2
PDF B2

C1 MALLORCA provisional.pdf C1

PDF C1 C1 EIVISSA.pdf C1

C1 FORMENTERA provisional.pdf C1

C2 MALLORCA provisional.pdf C2

C2 MENORCA provisional.pdf C2
C2 EIVISSA provisional.pdf C2

 

LA MALLORCA provisional.pdf Llenguatge administratiu

LA MENORCA provisional.pdf Llenguatge administratiu
LA EIVISSA provisional.pdf Llenguatge administratiu
LA FORMENTERA provisional.pdf Llenguatge administratiu

 

Crida única dels examinands

Els examinands seran convocats per a cada prova escrita en crida única, que es farà a la porta d'entrada principal de cadascun dels edificis en què es duen a terme les proves. No hi ha una distribució prèvia ni llistes tancades d'examinands per aula, sinó que aquests seran distribuïts en les aules dels llocs d’examen per ordre de crida.

Ús de la mascareta

Durant les proves no és obligatori emprar mascareta. No obstant això, amb l’objectiu de garantir la salut dels examinands, del personal responsable de l’organització i coordinació de les proves i, sobretot, dels més vulnerables, es recomana que es faci servir la mascareta durant les proves, atès que possiblement es produeixi un contacte prolongat a una distància inferior a 1,5 metres. 

És recomanable que tant els examinands com el personal de coordinació que hagin estat diagnosticats de COVID-19, encara que siguin asimptomàtics i, en general, les persones que tenguin símptomes compatibles amb la malaltia, facin servir mascareta FFP2.

Dret d’examen de 2021

S’han inclòs en les llistes les persones que en la convocatòria de l’any 2021 no superaren el bloc d’expressió i interacció oral, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, atès que se’ls conserva la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita. Aquestes persones, en la convocatòria de 2022, només s’han d’examinar del bloc d’expressió i interacció oral (només han de comparèixer el dia de la prova oral).


També apareixen en les llistes les persones que en la convocatòria de 2021 no superaren algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral, comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüístic o expressió i interacció escrita), però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en el bloc d'expressió i interacció oral. Aquestes persones, en la convocatòria de 2022, s’hauran d’examinar de tots els blocs de la part escrita (només han de comparèixer el dia de la prova escrita).


Pel que fa al certificat de coneixements de llenguatge administratiu, les llistes inclouen les persones que en la convocatòria de 2021 no superaren el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en la resta de blocs. Aquestes persones hauran de fer la prova sencera.

Dates de les proves

Podeu consultar el calendari amb les dates de les proves de juny aquí.