Torna

Llengua catalana EBAP

Informació sobre les proves

Podeu descarregar aquí la Resolució calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana.pdf Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 18 de febrer de 2019 per la qual es fixa el calendari i el sistema d’avaluació de les proves de llengua catalana organitzades per l’Escola per a la convocatòria de l’any 2019

  • Tots els alumnes amb dret d’examen podran examinar-se i ser avaluats tant de la part escrita com de la part oral de les proves, si escau. No obstant això, no es corregirà totalment la part escrita de les proves en cas d’haver-hi algun bloc no superat.

  • De conformitat amb el punt 22.2 de les instruccions per les quals es regia el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de 2018 (Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública de 5 de desembre de 2017), en la convocatòria de 2019 es conservarà la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita a les persones que en la convocatòria de l’any 2018 no superaren el bloc d’expressió oral i interacció, però, en canvi, assoliren la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves. Aquestes persones seran incloses d’ofici en la llista de persones amb dret d’examen, per la qual cosa no hauran de fer cap tràmit previ ni inscriure’s a les proves de 2019.

  • D’acord amb el punt 22 de les instruccions per les quals es regeix el Pla de Formació de Llengua Catalana de l’EBAP de l’any 2019, les persones que no compareguin en el lloc, el dia i l’hora fixats per a la convocatòria no podran participar en les proves. En aquest sentit no es permetrà l’accés a les aules una vegada feta la crida a les persones amb dret d’examen. A més, si alguna persona amb dret d’examen no pot comparèixer en el lloc, el dia i l’hora fixats a causa d’alguna força major degudament acreditada, se li conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2020.