Torna

Llengua catalana EBAP

Per a la informació completa sobre el Pla, consultau l’Acord del Consell de Direcció de l’Escola Balear d’Administració Pública de 25 de novembre de 2019 pel qual s’aprova l’oferta de cursos i les instruccions que regeixen el Pla de Formació de Llengua de l’EBAP per a l’any 2020 i la modificació d'aquest pla.

Informació general

Llista de persones que compleixen els requisits i llista de les que han d’esmenar

• L’EBAP publicarà a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista de persones que compleixen els requisits per ser seleccionades i la llista de persones que han d’esmenar alguna deficiència, amb la indicació de la causa provisional d’exclusió.

• La inclusió en la llista de persones que compleixen els requisits no implica l’admissió automàtica als cursos, atès que primer s’ha de dur a terme el procés de selecció.

• Les persones inicialment excloses disposaran d’un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la llista de persones excloses a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat), per esmenar les deficiències que pertoquin. La documentació s’ha d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

Nombre de places per curs

Amb caràcter general, s’ofereixen 30 places per curs. Si el nombre de persones admeses a un curs supera el nombre previst de places, es farà una selecció d’alumnes. Només participaran en el procés de selecció les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits que estableixen aquestes instruccions del Pla de Formació.

Selecció i llista d’espera

• Les persones que compleixin els requisits per ser seleccionades, juntament amb les que esmenin les deficiències i presentin la documentació pertinent dins el termini fixat, entraran en el procés de selecció.

• Les persones que no esmenin les deficiències i no presentin la documentació pertinent dins el termini fixat quedaran excloses.

• Una vegada acabat el procés de selecció, es publicarà a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva de persones admeses a cada un dels cursos convocats. També es comunicarà individualment l’admissió per correu electrònic i no serà necessari enviar a l’EBAP cap missatge electrònic o escrit de confirmació.

• En qualsevol cas, l’EBAP pot reubicar les persones no admeses en els cursos inicialment sol·licitats en altres cursos presencials, semipresencials o en línia del mateix nivell en què hi hagi places vacants. Les persones reubicades podran renunciar a la nova situació en el termini de tres dies hàbils, comptadors des de l’endemà que es publiqui la llista de persones admeses.

• Es publicarà la llista de persones no admeses que compleixen els requisits, la qual esdevindrà la llista d’espera. No es publicarà cap actualització de la llista d’espera, sinó que l’EBAP, permanentment, l’actualitzarà de manera interna.

• No és aplicable a aquestes instruccions la Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública d’11 de juliol de 2009 per la qual s’aproven noves formes d’inscripció a les accions formatives dels plans de formació de l’EBAP (modalitat d’inscripció del «darrer minut»).

Persones amb alguna discapacitat reconeguda

Les persones admeses que tenguin alguna discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessitin alguna adaptació en el curs han de presentar a l’EBAP, abans que comencin els cursos, un informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència, a fi de poder fer-ne un seguiment especial durant el curs i prendre les mesures o fer les adaptacions que siguin possibles. L’informe s’ha de fer arribar a l’adreça formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19. L’informe que es presenti també es tindrà en compte en el cas que s’hagi de fer una adaptació de la prova.

Si la persona no ha presentat cap informe d’adaptació i ha fet el curs sense adaptació, però té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % i necessita que se li faci alguna adaptació en la prova, ha de presentar l’informe d’adaptació de la Direcció General d’Atenció a la Dependència en el termini d’un mes anterior a la data de la prova. L’informe s’ha de fer arribar a l’EBAP de la mateixa manera que s’indica en el paràgraf anterior.

Renúncies

Les persones admeses que renunciïn al curs ho han de comunicar per escrit a l’EBAP, com a mínim, tres dies hàbils abans d’iniciar-se l’activitat docent. Les renúncies s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19. Si la persona inicialment admesa no comunica la renúncia en el termini esmentat, perdrà la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors.

Canvis de curs, de grup o de modalitat

• No es permetrà als alumnes canviar de curs, de grup o de modalitat una vegada publicada a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.cat) la llista definitiva de persones admeses, excepte si hi ha places disponibles, de la qual cosa l’EBAP informarà puntualment.

• En qualsevol cas, no es permetrà cap canvi una vegada començats els cursos.

Assistència als cursos

• L’admissió a qualsevol curs de llengua catalana no suposa cap autorització de l’EBAP per deixar el lloc de treball.

• En el cas dels cursos presencials, és obligat assistir a la primera sessió del curs. En cas contrari, la persona admesa serà donada de baixa, sempre que no justifiqui l’absència per escrit i documentalment. Les justificacions s’han d’enviar a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19.

• En el cas dels cursos en línia i semipresencials, els alumnes estan obligats a accedir als cursos dins els tres primers dies d’activitat docent. En cas contrari, seran donats de baixa i perdran la seva situació de preferència en la selecció, excepte si, amb antelació, justifiquen que no podran accedir al curs.

• Les persones en situació de llicència per maternitat o paternitat, excedència per maternitat o paternitat o cura de familiars poden assistir als cursos de llengua catalana de l’EBAP.

• En general, les persones en situació d’incapacitat laboral temporal no poden assistir als cursos de llengua catalana mentre duri aquesta situació. La incapacitat temporal s’ha de comunicar per escrit a l’adreça electrònica formaciollengues@ebap.caib.es o al número de fax 971 17 63 19, per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

No obstant això, l’alumne podrà assistir a les sessions presencials (cursos presencials i semipresencials) si presenta un informe mèdic a l’EBAP que justifiqui que el seguiment de les activitats és compatible amb la incapacitat temporal i que la malaltia no suposa cap risc per a la salut dels participants.

En els cursos en línia, les persones en situació d’incapacitat temporal hi poden participar excepte si consideren que no poden seguir el programa previst d’objectius i continguts de les activitats. En aquest cas, ho han de comunicar a l’EBAP per tal de cobrir, si escau, la plaça vacant.

Dret d’examen

Per tenir dret d'examen, és requisit:

• Cursos presencials: assistir a un mínim del 80 % de les hores lectives.

• Cursos semipresencials: assistir a un mínim del 80 % de les hores lectives presencials i haver lliurat i superat, en la data d’acabament del curs, les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a la modalitat en línia.

• Cursos en línia: haver lliurat i superat, en la data d’acabament del curs, les activitats que constitueixin els requisits mínims corresponents a cada curs.

Desenvolupament dels cursos

• En els cursos presencials i semipresencials les faltes d’assistència no es compensen amb la presentació de cap justificant.

• Es podran incorporar als cursos persones de la llista d’espera un cop començada l’activitat docent, i s’aplicarà un prorrateig segons el que s’indica a continuació:

a) En els cursos presencials, per tal de calcular el percentatge mínim d’assistència, i la durada del curs s’establirà a partir de la primera sessió després d’haver comunicat la nova admissió.

b) En els cursos semipresencials s’aplicarà, a més, un prorrateig per calcular el percentatge mínim de les activitats obligatòries de la part en línia.

c) En els cursos en línia, s’aplicarà un prorrateig per calcular el percentatge mínim de les activitats obligatòries.

Al llarg del curs, l’EBAP no informarà, en cap cas, sobre el nombre d’absències ni del nombre d’activitats fetes en la modalitat en línia.

• En cas que esdevengui una causa greu, un motiu de força major o una necessitat sobrevinguda que impedeixi la continuïtat en el curs, s’hi podrà renunciar sense perdre la situació de preferència en la selecció per a convocatòries posteriors. Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar documentalment.

• Serà causa d’exclusió del curs falsificar la signatura o signar per altri. L’exclusió s’estendrà a la persona autora de la falsificació, independentment de totes les altres accions conforme al dret que es puguin dur a terme.

• Es poden excloure dels cursos els alumnes que no compleixin les normes elementals de comportament, respecte i consideració cap als professors, la resta d’alumnes o el personal de l’EBAP.

• Durant el desenvolupament dels cursos en línia i semipresencials, es poden excloure de la plataforma d’aprenentatge els alumnes que abandonin l’activitat formativa i ja no puguin assolir els requisits mínims per tenir dret d’examen.

• Es poden excloure dels cursos els alumnes que no compleixin les normes elementals de comportament, respecte i consideració cap als professors o tutors, la resta d’alumnes o el personal de l’EBAP.

• Només s’expediran certificats d’assistència a les persones que tinguin dret d’examen. Els certificats d’assistència s’han de sol·licitar a l’adreça formaciollengues@ebap.caib.es una vegada acabats els cursos.

Convocatòria de proves

• Les proves es duran a terme en convocatòria única.

• Abans d’acabar els cursos de totes les modalitats, es publicaran a la pàgina web Llengua Catalana EBAP (http://catalaebap.caib.es) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears les dates concretes, l’horari i els llocs de realització de les proves.

• Les persones que no compareguin el dia i l’hora fixats per a la convocatòria no podran participar en les proves. En aquest sentit, no es permetrà l’accés a les aules una vegada feta la crida a les persones amb dret d’examen.

  • Si alguna persona amb dret d’examen no pot comparèixer el dia i l’hora fixats a causa d’alguna força major degudament acreditada, se li conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2021.

Requisits per superar les proves

Novetat!

• Com a conseqüència de l’adaptació al Decret 21/2019, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, en les proves de 2020 es modifiquen l’estructura i els criteris d’avaluació respecte dels anys anteriors. Així doncs, per superar les proves oficials i obtenir el certificat corresponent, s’ha d’obtenir com a mínim el 60 % de la qualificació de cada bloc de la prova.

• D’altra banda, en la convocatòria de 2020, els blocs de comprensió oral i comprensió escrita s’unifiquen en un de sol (vegeu «Estructura, durada i puntuació de la prova» de cada nivell en l’apartat d’Avaluació).

• En el cas de les proves en què no s’hagi superat algun bloc o més, no es corregirà ni puntuarà el bloc de l’expressió escrita.

• En cas que no se superi el bloc d’expressió i interacció orals, però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en tots i cadascun dels blocs corresponents a la part escrita de les proves, es conservarà la qualificació d’apte dels blocs de la prova escrita fins a la convocatòria de proves de l’any 2021. En aquest cas, en la convocatòria de 2021 les persones afectades només s’haurien d’examinar del bloc d’expressió i interacció orals.

• En cas que no se superi algun dels blocs de la part escrita (comprensió oral i comprensió escrita, domini pràctic del sistema lingüística o expressió i interacció escrites), però, en canvi, s’assoleixi la puntuació mínima exigida en el bloc d’expressió oral i interacció, es conservarà la qualificació d’apte d’aquest darrer bloc fins a la convocatòria de proves de l’any 2021. En aquest cas, en la convocatòria de 2021 les persones afectades només s’haurien d’examinar dels blocs de la part escrita.

• Si en la prova del certificat de coneixements de llenguatge administratiu no se supera el bloc d’expressió escrita, però, en canvi, s’assoleix la puntuació mínima exigida en la resta de blocs, es conservarà el dret d’examen fins a la convocatòria de proves de l’any 2021. En aquest cas, els examinands hauran de fer la prova sencera.