Torna

Llengua catalana EBAP

Certificat d’aprofitament

Els tallers de llengua oral i de llengua escrita únicament donen dret a obtenir un certificat d’aprofitament.

Per tal d’obtenir aquest certificat d’aprofitament, s’han de complir els requisits següents:

— Assistir a un mínim del 80 % de les sessions dels tallers.

Superar l’avaluació corresponent, que consistirà en proves pràctiques o avaluació contínua.