Torna

Canvi Climàtic

Què és la petjada de carboni?

c

c

c

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica defineix la petjada de carboni com la quantificació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que són alliberades a l’atmosfera per
efecte directe o indirecte de l’activitat que du a terme una organització, o a causa de la prestació d’un servei o del proveïment d’un producte. Per a aquest càlcul, es defineixen els abasts següents:

  • Abast 1: emissions de gasos amb efecte d’hivernacle directes.
  • Abast 2: emissions indirectes associades a la generació d’electricitat adquirida i consumida per l’organització.
  • Abast 3: la resta de les emissions indirectes.

c

El títol IV de la Llei 10/2019, dedicat a polítiques energètiques, s’estructura en capítols. El capítol I, se centra en les polítiques per a la reducció d’emissions segons una sèrie de principis d’actuació, entre els quals destaca el fet que  tothom està obligat a col·laborar en les polítiques públiques de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en el marc de la legislació estatal bàsica i dels instruments de planificació previstos en la  llei.

c

Els articles 25 a 29 de la Llei 10/2019 determinen una sèrie d’obligacions per a les empreses i l’administració que necessiten una major concreció, això és, un desenvolupament reglamentari adequat i en consonància amb els principis de bona regulació que estableix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Aquest desenvolupament reglamentari es refereix, més concretament a: 

c

  • Com les grans i mitjanes empreses hauran de calcular i acreditar anualment la petjada de carboni al Registre balear de petjada de carboni (articles 25 i 26)
  •  Com elaborar i executar els Plans de reducció d'emissions (article 26)
  • La regulació dels mecanismes voluntaris de compensació d'emissions no subjectes al règim de comerç d'emissions (article 27)
  • Les funcions, organització i funcionament del Registre balear de petjada de carboni (article 28)

c

En les següents enllaços trobareu informació actualitzada sobre com s'està treballant en el desenvolupament reglamentari que concreti les obligacions per a les empreses i l’administració esmentades: 

c

Pàgina Web El registre balear de petjada de carboni

On s'explica la necessitat de tenir un registre balear de petjada de carboni, els principis d’actuació en la reducció d’emissions i el calendari de funcionament del Registre balear de petjada de carboni.

c

Pàgina Web El Projecte de Decret Regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni

On trobareu tota la informació que es va generant en relació al desenvolupament reglamentari de les polítiques per a la reducció d’emissions de gasos d'efecte hivernacle.