Torna

Programa de Millora i Transformació de centres

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES DEL PMT - ANY 2022


Per a l'any 2022, l'assignació econòmica als centres que formen part del PMT s'ha calculat tenint en compte els següents criteris:

ESTADI
Introducció II fins a 561,64€
Orientació fins a 691,72€
Fonamentació fins a 822,53€
Centre impulsor fins a 957,38€
Canvi intensiu fins a 1.089,19€

TIPOLOGIA DE CENTRE *
E i F (fins a 8 unitats) fins a 124,99€
D (9 a 17 unitats) fins a 245,84€
C (18 a 26 unitats) fins a 497,06€
B (27 a 53 unitats) fins a 1.170,13€
A (més de 53 unitats) fins a 2.246,03€
* Segons consta a la Resolució de 24 de maig de 2018 i a la Correcció d'errades
 
DESPLAÇAMENTS A TROBADES DE XARXA FORA DE L'ILLA ** fins a 555,00€
** Només s'assignarà als centres que s'han de desplaçar a una altra illa per assistir a les trobades de xarxa.
 

El càlcul de l'assignació econòmica que rebrà cada centre s'ha de fer sumant l'import dels 3 criteris.

Aquesta assignació econòmica estarà condicionada al compliment dels compromissos i a l'assoliment dels objectius.

----------------


Us compartim unes orientacions per a la utilització de l'assignació econòmica rebuda del Programa de Millora i Transformació.