Torna

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics

El Govern ha aprovat el Decret 137/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics (DESA) en centres no sanitaris de les Illes Balears. Es tracta d'una regulació de l'ús de DESA per personal no sanitari, així com l'establiment del procediment d'acreditació i el programa formatiu mínim que capacita per al seu ús.

Per aconseguir aquest fi, s'ha creat un Registre de DESA i d'establiments i instal·lacions que disposin d'aquests. Per això les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que vulguin instal·lar a les seves dependències DESA han de presentar, amb caràcter previ a la Direccio General d'Avaluació i Acreditació una sol·licitud d'inscripció en el Registre DESA amb una declaració responsable de l'us del DESA. 

A més, la utilització d'un DESA s'ha de notificar a la Direcció General d'Avaluació i Acreditació mitjançant el document de comunicació d'incidències, que s'ha d'enviar en el terme de tres dies per la presona responsable del lloc o establiment on ha ocorregut el succés. (Document de notificació d'incidències)

Així mateix s'estableix el procediment d'homologació de cursos realitzats amb anterioritat a la publicació del mateix. (Sol·licitud d'homologació de cursos)

 

lazo_pdf.gif Declaració responsable d'inscripció de DESA

lazo_pdf.gif Document de notificació d'incidències